ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ АВТОРІВ
У журналі "Проблеми програмування" відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1, пункт 3, публікуються наукові статті, що мають такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття: формулювання цілей статті (постановка задачі); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів: висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
Рукописи, що подаються в редакцію, мають бути ретельно відредаговані, розмічені й оформлені згідно з наступними вимогами.
  1. Рукопис подається у двох екземплярах українською, або російською, або англійською мовою і обов'язково містить ПІБ, анотацію трьома мовами - українською, російською та англійською з УДК, прізвищем та ініціалами автора, назвою статті; експертний висновок про можливості відкритого опублікування; дані про автора включають: ПІБ, наукове звання, посаду, місце роботи, адресу, телефон, факс, електронну пошту. Копія статті, анотації та данні про автора представляються у форматі *.doc файлу на дискеті 3,5". Файл має бути підготовлений за допомогою текстового редактора Microsoft Word версії 6.0 і вище.
  2. Текст друкується через два інтервали, шрифт - за ДСТ.
  3. Стаття має бути підписана всіма авторами.
  4. На окремому аркуші додається перелік усіх спеціальних символів, грецьких та готичних букв, використовуваних у статті.
  5. Таблиці і рисунки також представляються на окремих аркушах.
  6. При підготовці текстового файлу використовуються: стиль нормальний (звичайний) або normal; шрифт Times New Roman; висота 12 пт; рядкова відстань одинарна; червоний рядок 1,25 см. Формат паперу А4, поля (зліва, справа, вгорі, внизу) - 2 см.
  7. Формули набирати в редакторі Microsoft Equation Editor 2.0 і вище. Опції редактора формул - за замовчуванням.
  8. Рисунки мають бути створені вбудованим редактором Word Picture або експортовані з Windows-додатків у графічних форматах (bmp, pcx, tif, gif). Рисунки в графічних форматах мають бути представлені окремими файлами.
  9. Таблиці підготовлені стандартним вбудованим в Word інструментарієм "Таблиця".

Відповідальність за достовірність інформації в матеріалах, надрукованих журналом, несе автор.

Для отримання необхідної Вам додаткової інформації контактуйте з секретарем редакційної колегії.