ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ПРО ІНСТИТУТ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ
Андон П.І.
Інститут програмних систем Національної академії наук України був створений у 1992 році постановою Президії Академії наук України від 03 липня № 194 з метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, розробок у галузі програмування та їх належного організаційного забезпечення.
Інститут з моменту його створення очолює доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України Андон Пилип Іларіонович.
Основні напрями наукових досліджень Інституту
У цих напрямах ученими Інституту отримано низку наукових результатів високого рівня:
 • теоретичні та прикладні питання розробки систем і технологій програмування; моделі і засоби програмної інженерії; проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем;
 • формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних інформаційних систем, банків даних та знань;
 • математичне та програмне забезпечення побудови складних розподілених комп`ютерних систем.
Інститутом розроблено і успішно впроваджено у виробничу, соціальну та оборонну сфери понад 80 великих проектів зі створення новітніх інформаційних технологій і комп'ютерних систем "під ключ" на замовлення органів державного управління – Міноборони України, Держприкордонслужби України, Мінпромполітики України, Міністерства транспорту та зв`язку України тощо.
В Інституті працюють 170 співробітників, з них один академік НАН України, сім докторів наук, двадцять сім кандидатів наук.
Підготовка висококваліфікованих кадрів та зв’язок з вузами
В Інституті працюють аспірантура та докторантура з відривом і без відриву від виробництва зі спеціальностей:
 • 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики;
 • 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;
 • 05.13.06 – Інформаційні технології.
Упродовж п’ятнадцяти років закінчили аспірантуру 45 осіб, докторантуру – 6 осіб. Співробітниками Інституту захищені 9 кандидатських та одна докторська дисертація.
Інститут зміцнює зв'язки з вищими навчальними закладами МОН України. Зокрема, Інститут має договори про співпрацю з Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПI"), Національним університетом "Києво-Могилянська академія". У 2006 році діяла створена спільно з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" кафедра "Мережних технологій".
Співробітниками Інституту читаються лекції у 10 вищих навчальних закладах.
Співробітництво з міжнародними організаціями
Інститут має угоди про науково-технічне співробітництво з профільними установами Росії, виконує спільні проекти з Угорщиною, США, Грецією, співробітничає з ЮНЕСКО, входить до складу міжнародних асоціацій ІЕЕЕ, АСМ, Асоціації європейських національних спілок дослідження операцій, а також до програмних комітетів низки відомих міжнародних конференцій з програмування, бере активну участь в експертизі проектів стандартів ISO з програмування.
Головним напрямом наукового та науково - технічного співробітництва Інституту з іноземними установами є проведення наукових досліджень з розв’язання науково-технічних проблем у галузі інженерії та технологій програмування, нових інформаційних технологій, баз даних і знань.
Науково-організаційна діяльність
Інститут бере активну участь у формуванні та реалізації фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі програмування, розробки теоретичного, методологічного та інструментально-технологічного базису створення конкурентноспроможного програмного забезпечення, організовує впровадження результатів наукових досягнень у виробничу, соціальну та оборонну сфери, а також формує пропозиції щодо державної політики у галузі індустрії програмування. Біля половини обсягу робіт Інституту складає договірна тематика.
Інститут є координатором з програмування в рамках Національної програми інформатизації та базовою організацією з програми інформатизації НАН України. В рамках Наукової ради з проблеми "Кібернетика" в Інституті працює постійно діючий семінар "Проблеми програмування".
Як установа, що входить до складу Відділення інформатики НАН України, Інститут бере участь у науковій тематиці академії, виконуючи програмно-цільові та конкурсні проекти.
Інститут призначено базовою організацією з стандартизації в Україні у галузі програмної інженерії.
Інститут регулярно видає науковий журнал "Проблеми програмування", головним редактором якого є директор Інституту П.І. Андон.
Координаційна діяльність
Інститут здійснює координаційну діяльність з розвитку проблематики програмування через:
 • відділення інформатики (при формуванні планів);
 • державну науково-технічну програму (напрям інформатики);
 • координаційну раду НАН України з питань інформатизації, профільні робочі групи та наукові ради;
 • формування планів зі стандартизації (як базова організація Держстандарту з питань стандартизації в галузі програмування);
 • регулярну міжнародну конференцію УкрПРОГ;
 • постійно діючий науковий семінар в рамках наукової ради НАН України з проблем інформатики;
 • періодичний науковий журнал "Проблеми програмування".