Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Драматургічні ситуації та конфлікти у прозі Лариси Денисенко

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Клепикова, О.В.
dc.date.accessioned 2016-01-13T16:14:51Z
dc.date.available 2016-01-13T16:14:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Драматургічні ситуації та конфлікти у прозі Лариси Денисенко / О.В. Клепикова // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 253. — С. 168-171. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/91710
dc.description.abstract Авторська мова, з одного боку, суб’єктивна і синхронна, з іншого боку - об’єктивує образи масової свідомості й проблеми реальності. Тому спосіб редукування погляду на явище, що вже стало явищем свідомості, ефективно працює на матеріалі авторської концептуальної мови. Трактування терміну ментальність у когнітивному аспекті як світогляду у формах рідної мови базується на концептуальному аналізі тексту. Дане дослідження визначається зростаючою роллю когнітивної лінгвістики, збільшенням кола питань, що перебувають у центрі дослідження вчених: від загальних теоретичних проблем до опису конкретних концептів. Дослідження засноване на вивченні концептуальної системи Л.Денисенко. Проведений комплексний аналіз базових поетичних концептів з метою виявлення самобутності індивідуально-авторських значень базових авторських концептів. Ключові слова: антропоцентрична парадигма, когнітивна лінгвістика, мислення, концепт, мовна особистість, дискурс, мовна свідомість, мовна картина світу. uk_UA
dc.description.abstract Авторский язык, с одной стороны, субъективен и синхронен, с другой - объективирует образы массового сознания и проблемы реальности. Поэтому способ редуцирования взгляда на явление, уже ставшее явлением сознания, эффективно работает на материале авторского концептуального языка. Толкование термина ментальность в когнитивном аспекте как миросозерцания в формах родного языка базируется на концептуальном анализе текста. Данное исследование определяется возрастающей ролью когнитивной лингвистики, увеличением круга вопросов, находящихся в центре исследования ученых: от общих теоретических проблем до описания конкретных концептов. Исследование основано на изучении концептуальной системы Л.Денисенко. Проведен комплексный анализ базовых поэтических концептов с целью выявления самобытности индивидуально-авторских значений базовых авторских концептов. Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, когнитивная лингвистика, мышление, концепт, языковая личность, дискурс, языковое сознание, языковая картина мира. uk_UA
dc.description.abstract The author's language, on the one hand, subjective, and synchronously, on the other - objectifies the images of mass consciousness and the problems of reality. Therefore, a way to look at reducing the phenomenon has become a phenomenon of consciousness, works effectively on a material copyright of the conceptual language. The mentality term interpretation in the linguistic worldview aspect in the forms of the native language is based on a conceptual text analysis. This study determines the increasing role of cognitive linguistics, increasing the range of issues at the research scientists view: from the general theoretical problem to describe specific concepts. The work is based on a study of the conceptual system L. Denisenko. A comprehensive analysis of the basic poetic concepts with a view to identifying the identity of individual-author basic concepts. Keywords: anthropocentric paradigm, cognitive linguistics, thinking, concept, language identity, discourse, language, consciousness, language world. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Вопросы духовной культуры – ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ uk_UA
dc.title Драматургічні ситуації та конфлікти у прозі Лариси Денисенко uk_UA
dc.title.alternative Драматургические ситуации и конфликты в прозе Ларисы Денисенко uk_UA
dc.title.alternative Dramatic situations and conflicts in L.Denisenko prose uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.identifier.udc 811.161.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис