Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методологія оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Суходоля, О.М.
dc.contributor.author Рябцев, Г.Л.
dc.contributor.author Харазішвілі, Ю.М.
dc.date.accessioned 2022-04-07T10:29:49Z
dc.date.available 2022-04-07T10:29:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Методологія оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки / О.М. Суходоля, Г.Л. Рябцев, Ю.М. Харазішвілі // Вісник економічної науки України. — 2021. — № 2 (41). — С. 3-16. Бібліогр.: 28 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).3-16
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183633
dc.description.abstract За умов енергетичного переходу, геополітичного протиборства за енергетичні ресурси й технологічне лідерство, змінення моделей функціонування енергетичних ринків, використання енергоносіїв як зброї для досягнення політичних цілей в «гібридних» війнах, зростає потреба в забезпеченні спроможності органів влади нейтралізувати загрози енергетичній безпеці або зменшувати негативні наслідки їхнього впливу. Для вирішення цього завдання розроблено базовану на системному підході методику оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки. Оцінювання складається з трьох етапів – ідентифікування, аналізування і, власне, оцінювання. Ідентифікування загрози полягає в її виявлянні, реєструванні та описі. Використовується формула: «чинник впливу» через існування «уразливості» здатний спричинити «наслід ки». Аналізування полягає у встановленні уразливості об’єкта управління й можливих наслідків впливу реалізації загрози з урахуванням наявності чи відсутності дій суб’єкта управління, спрямованих на її нейтралізацію. Оцінювання загроз полягає в установленні сумарного ризику кожної ідентифікованої загрози шляхом поєднання сукупних негативних наслідків її реалізації, спричинених загальною уразливістю об’єкта управління, з відповідними ймовірностями. За розробленою методикою здійснено оцінку загроз енергетичній безпеці України. Установлено, що найбільш значущими, за станом на 1 вересня 2021 р., є такі з них: деградація енергетичних систем і мереж, непрофесіоналізм у виробленні політики, втручання держави у функціонування ринків (внутрішні); кібер атаки, вимивання професійних кадрів, військові дії (зовнішні). Систематичне оцінювання загроз енергетичній безпеці дасть змогу суб’єктам управління краще розуміти явища, тенденції і чинники, які здатні унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів України в енергетичній сфері. uk_UA
dc.description.abstract В условиях энергетического перехода, геополитического противоборства за энергетические ресурсы и технологическое лидерство, изменения моделей функционирования энергетических рынков, использования энергоносителей в качестве оружия для достижения политических целей в «гибридных» войнах, растет потребность в обеспечении возможности органов власти нейтрализовать угрозы энергетической безопасности или уменьшать негативные последствия их влияния. Для решения этой задачи разработана базирующаяся на системном подходе методика оценки влияния угроз на уровень энергетической безопасности. Оценивание состоит из трех этапов – идентификации, анализа и, собственно, оценки. Идентификация угрозы заключается в ее обнаружении, регистрации и описании. Используется формула: «фактор влияния» из-за наличия «уязвимости» способен привести к «последствиям». Анализ состоит в определении уязвимости объекта управления и возможных последствий влияния реализации угрозы с учетом наличия или отсутствия действий субъекта управления, направленных на ее нейтрализацию. Оценка угроз заключается в установлении суммарного риска каждой идентифицированной угрозы путем объединения совокупных негативных последствий ее реализации, вызванных общей уязвимостью объекта управления, и соответствующих вероятностей. Разработанная методика позволила оценить угрозы энергетической безопасности Украины по состоянию на 1 сентября 2021 г. Установлено, что наиболее значимыми из них являются: деградация энергетических систем и сетей, непрофессионализм в формировании и реализации политики, вмешательство государства в функционирование рынков (внутренние угрозы); кибератаки, вымывание профессиональных кадров, военные действия (внешние угрозы). Систематическая оценка угроз энергетической безопасности позволит субъектам управления лучше понимать явления, тенденции и факторы, которые делают невозможной или усложняют реализацию национальных интересов Украины в энергетической сфере. uk_UA
dc.description.abstract When an energy transition takes place, geopolitical confrontation over energy resources and technological leadership intensifies, models of energy market are changed, energy carriers are used as a weapon to achieve political goals in "hybrid" wars, the need increases to ensure the ability of authorities to neutralize threats to energy security or reduce the negative consequences of their impact. To solve this problem, methodology for evaluating of threats influence on the energy security level was developed. The methodology based on a systems approach. Threat evaluation consists of three stages – identification, analysis and, in fact, evaluation. Threat identification consists of its detection, registration and description. The used formula is: the “factor of influence” due to the presence of “vulnerability” can lead to “negative consequences”. The analysis consists of establishing the vulnerability of the object, as well as possible consequences of the threat impact, taking into account actions of authorities, aimed at its neutralization. Threat evaluation consists of establishing the total risk for each identified threat by combining corresponding probabilities and cumulative negative consequences, which are due to the vulnerability of the object. The developed methodology was used to evaluate the Ukraine energy security threats as of 1 September 2021. It was found that the weightiest of them are: degradation of energy systems and networks, lack of professionalism in the policy-making, government interference in the energy markets functioning (as internal threats); cyberattacks, washing out of professional personnel, military actions (as external threats). A systematic assessment of energy security threats will allow the authorities to better understand the phenomena, trends and factors that may complicate or make it impossible the implementation of Ukraine's national interests in the energy sector. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Макроекономіка, економічна теорія та історія uk_UA
dc.title Методологія оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки uk_UA
dc.title.alternative Методология оценки влияния угроз на уровень энергетической безопасности uk_UA
dc.title.alternative Methodology for Evaluating of Threats Influence on the Energy Security Level uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.366:330.46:620.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис