Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Неэквидистантные двумерные антенные решетки, синтезированные с использованием латинских квадратов и циклических разностных множеств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гуо Цян
dc.contributor.author Ло Иян
dc.contributor.author Луценко, В.И.
dc.contributor.author Джин Юн
dc.date.accessioned 2020-04-09T14:15:26Z
dc.date.available 2020-04-09T14:15:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Неэквидистантные двумерные антенные решетки, синтезированные с использованием латинских квадратов и циклических разностных множеств / Гуо Цян, Ло Иян, В.И. Луценко, Джин Юн // Радіофізика та електроніка. — 2019. — Т. 24, № 1. — С. 12-23. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.other PACS: 84.40.Xb
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/167788
dc.description.abstract Предмет и цель работы. В последнее время проявляется интерес к использованию неэквидистантных активных фазированных антенных решеток (АР) в радиолокаторах самолетов для улучшения аэродинамики термических режимов их работы. Неэквидистантные линейные АР уменьшают количество элементов антенны без заметной потери разрешения (точности) и в то же время поддерживают низкий уровень боковых лепестков. Почти все большие антенны радиотелескопов и дальних радиолокаторов представляют собой решетки с неэквидистантным расположением элементов и с незаполненной апертурой. Целью данной работы является разработка новых и нетрадиционных методов построения неэквидистантных АР с помощью латинских квадратов и циклических разностных множеств. uk_UA
dc.description.abstract Предмет і мета роботи. Останнім часом зростає інтерес до використання нееквідистантних активних фазованих антенних решіток (АР) у радіолокаторах літаків для покращення аеродинаміки термічних режимів їх роботи. Нееквідистантні лінійні АР зменшують кількість елементів антени без помітної втрати розділення (точності), водночас підтримуючи низький рівень бічних пелюсток. Майже всі великі антени радіотелескопів та далеких радіолокаторів є решітками з нееквідистант- ним розташуванням елементів і з незаповненою апертурою. Метою цієї роботи є розроб-лення нових і нетрадиційних методів побудови нееквідистантних АР за допомогою латинських квадратів і циклічних різницевих множин. uk_UA
dc.description.abstract Subject and purpose. Recently, there has been an interest in the use of non-equidistant active phased antenna arrays (AA) in airborne radars to facilitate the aerodynamics of the thermal regimes of their operation. Non-equidistant linear AAs reduce the number of antenna elements without noticeable loss of resolution (accuracy) and at the same time maintain a low level of side lobes. Almost all large antennas of radio telescopes and long-range radars are grids with non-equidistant arrangement of elements and with an unfilled aperture. The aim of this work is to develop new and non-traditional methods for constructing nonequidistant antenna arrays using Latin squares and cyclic difference sets. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Радіофізика та електроніка
dc.subject Поширення радіохвиль, радіолокація та дистанційне зондування uk_UA
dc.title Неэквидистантные двумерные антенные решетки, синтезированные с использованием латинских квадратов и циклических разностных множеств uk_UA
dc.title.alternative Нееквідистантні двовимірні антенні решітки, синтезовані з використанням латинських квадратів і циклічних різницевих множин uk_UA
dc.title.alternative Nonequidistant two-dimensional antenna arrays synthesized using latin squares and cyclic diff erence sets uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.375.018.756+621.371+537.86; 621.39
dc.identifier.udc DOI: https://doi.org/10.15407/rej2019.01.012


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис