Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Світовий досвід використання механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лицур, І.М.
dc.contributor.author Ткачів, С.М.
dc.date.accessioned 2020-01-21T17:30:08Z
dc.date.available 2020-01-21T17:30:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Світовий досвід використання механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві / І.М. Лицур, С.М. Ткачів // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 137-144. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163008
dc.description.abstract Висвітлено стан і проблеми фіскального регулювання в лісовому господарстві України. Визначено напрями його реформування, яке має відбуватися з урахуванням досвіду держав із розвинутою ринковою економікою – Польщі, США, Канади, Туреччини, Франції, Чехії, Фінляндії, Швеції, Німеччини, Італії, Австрії, зокрема щодо економічного регулювання процесів управління і використання лісових екосистем. Проаналізовано інструменти лісової політики зарубіжних країн. Виділено основні чинники, які впливають на функціонування механізму фіскального регулювання, а саме: рівень лісистості держави, форма власності (впливає на управління лісовим господарством), елементи оподаткування та особливості фіскальної політики (штрафи, пільги, кредити, субсидії). Розроблено пропозиції з реформування лісового господарства України, зважаючи на світовий досвід, та обґрунтовано висновки щодо необхідності вдосконалення ключових складових механізму фіскального регулювання у досліджуваній сфері. Запропоновано удосконалити діючий механізм фіскального регулювання шляхом диверсифікації переліку платежів за використання лісових ресурсів. Наголошено на необхідності поєднання найбільш ефективних механізмів бюджетно-податкового регулювання та стимулювання науково-технологічного прогресу. uk_UA
dc.description.abstract In the article state and problems of fiscal regulation in forestry Ukraine are covered. Directions forestry reform in Ukraine are determined. They should be based on the experience of countries with developed market economies. For example, such as Poland, the USA, Canada, Turkey, France, Czech Republic, Finland, Sweden, Germany, Italy, Austria. Since these countries have a positive experience of economic regulation of the management and use of forest ecosystems. Forest policy instruments of foreign countries are analyzed. Basic factors that affect the functioning of the fiscal regulation mechanism are selected: the level of forest cover of country, ownership (influencing on forest management), elements of taxation and fiscal policy features (fines, incentives, credits, subsidies). Proposals for reforming forestry of Ukraine on the basis of world experience (Poland, Germany, USA, Canada and other countries) are designed and conclusions about necessity of improving the key components of the mechanism of fiscal regulation in the studied area are grounded. Improving the existing mechanism of fiscal regulation through diversification the list of payments for the use of forest resources is proposed. The necessity a combination of the most effective mechanisms of budget and tax regulation and stimulation of scientific and technological progress is emphasized. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Лісовий сектор uk_UA
dc.title Світовий досвід використання механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві uk_UA
dc.title.alternative World experience of use of the mechanism of fiscal regulation in forestry uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.1 : 630.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис