Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дослідження проблем економіки природокористування і сталого розвитку: міжнародний аспект

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Хвесик, М.А.
dc.contributor.author Коваленко, А.О.
dc.date.accessioned 2020-01-15T08:09:20Z
dc.date.available 2020-01-15T08:09:20Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Дослідження проблем економіки природокористування і сталого розвитку: міжнародний аспект / М.А.Хвесик, А.О. Коваленко // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. — С. 8-19. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162736
dc.description.abstract Наведено характеристику сутності, взаємозв’язку і відмінностей глобалізації та інтернаціоналізації наукових процесів. Викладено концептуальний зміст Національної парадигми сталого розвитку України. Розкрито її взаємозв’язок, а також наукових досліджень установ Відділення економіки НАН України із визначеними Організацією Об’єднаних Націй Цілями сталого розвитку, Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Національною парадигмою сталого розвитку України. Висвітлено основні смислові блоки (мета, завдання, очікувані результати, потенційні споживачі) цільової наукової програми «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року». Проаналізовано якісні рівні масштабного феномену інтернаціоналізації наукових досліджень, що охоплюють різні аспекти діяльності ДУ ІЕПСР НАН України. Вивчено етапи та складові процесу формування нової ідентичності установи під впливом міжнародного обміну в галузі науки. Окреслено чинники прояву нової корпоративної культури у процесі інтернаціоналізації наукових досліджень. Визначено особливості та можливості вивчення проблематики економіки природокористування й сталого розвитку в рамках міжнародного наукового співробітництва, а також основні форми участі в ньому інституту. Висвітлено умови застосування установою інноваційного інструментарію просування дослідницького продукту у світовому науковому просторі з урахуванням сучасних вимог. uk_UA
dc.description.abstract Characteristics of the essence, interconnection and differences of globalization and internationalization of scientific processes are presented. The conceptual content of the National Paradigm of Sustainable Development of Ukraine is shown. Its interrelationship, as well as scientific researches of the institutions of the Department of Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, with the Sustainable Development Goals by the United Nations, the Strategy on Sustainable Development "Ukraine – 2020", and the National Paradigm of Sustainable Development of Ukraine are discovered. The main semantic blocks (purpose, task, expected results, potential consumers) of the target research program "Trajectory of sustainable development of Ukraine till 2030" are highlighted. The qualitative levels of the large-scale phenomenon of internationalization of scientific research covering various aspects of PI IEESD NAS of Ukraine activity are analyzed. The stages and components of the process of formation of a new identity of the Institute under the influence of international scientific exchange are studied. The factors of the emergence of a new corporate culture in the process of internationalization of scientific research are outlined. The features and possibilities of study on issues of environmental economics and sustainable development in the framework of international scientific cooperation as well as major forms of participation of the Institute are defined. The conditions of application by the Institute of innovative instruments for promoting a research product in the world scientific space, taking into account modern requirements, are highlighted. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Євроінтеграційні та геополітичні виклики uk_UA
dc.title Дослідження проблем економіки природокористування і сталого розвитку: міжнародний аспект uk_UA
dc.title.alternative Study on issues of environmental economics and sustainable development: international aspects uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.3 : 339.94


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис