Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Архiтектура наукових ступенiв: мiжнародна практика i вiтчизнянi традицiї

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лобанова, Л.С.
dc.date.accessioned 2009-07-07T14:01:41Z
dc.date.available 2009-07-07T14:01:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Архiтектура наукових ступенiв: мiжнародна практика i вiтчизнянi традицiї / Л.С. Лобанова // Вісн. НАН України. — 2009. — № 1. — С. 42-55. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. en_US
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/3485
dc.description.abstract У статті подано грунтовний аналіз архітектури наукових ступенів вітчизняної та зарубіжної систем освіти й науки від моменту їхньої появи до сучасного стану. Розглянуто широко обговорюваний у суспільстві законопроект «Про атестацію наукових і науково-пе дагогічних кадрів вищої кваліфікації», запропонованого ВАК Ук раїни, та вказано на його недоліки. Спираючись на основні положення болонської декларації і Берлінського комюніке, що мають для України характер міжнародних зобов’язань, автор висловлює своє бачення на процеси перетворення, що відбуваються нині в нау ково-освітній системі розвинутих країнах світу. Оприлюднено основні засади проекту Закону «Про підготовку і державну атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», під готованого Центром досліджень науково-тех нічно го потенціалу й історії науки ім. Г.М. Доброва (ЦДПІН НАН України), які, на думку розробників, наближають національну систему підготовки й атестації наукових і науково-пе дагогічних кадрів найвищої кваліфікації до суті атестації наукових кадрів у європейських країнах із урахуванням національного досвіду і традицій, які формувалися протягом багатьох десятиріч в Україні. en_US
dc.description.abstract The article provides substantial analysis of scientific degrees architecture of home and foreign system of education and science since the moment of their origination until the modern state. Widely discussable in the socie ty draft law “On certification of scientific, scientific and pedagogical personnel of higher qualification” proposed by VAK of Ukraine is reviewed and its drawbacks are presented. Based on the main provisions of bologna declaration and Berlin communiqué that are of international obligations nature for the Ukraine, an author presents her opinion about the transformation process that now takes place in scientific and educational system in the developed countries worldwide. The main principles of the draft law “On training and state certification of scientific, scientific and pedagogical personnel of higher qualification” prepared by G.M.Dobrov Center of scientific and technical potential study and science history (CDPIN of National Academy of sciences of Ukraine) are published. Developers believe that such principles make national system of training and certification of scientific, scientific and pedagogical personnel of higher qualification closer to the essential part of scientific personnel certification in European countries taking into account national experience and traditions that were formed within many decades in Ukraine. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України en_US
dc.subject Погляд en_US
dc.title Архiтектура наукових ступенiв: мiжнародна практика i вiтчизнянi традицiї en_US
dc.title.alternative Scientific degrees architecture: international prectice and native traditions en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис