Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Повоєнне відновлення економіки: світовий досвід та спроба його адаптації для України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бородіна, О.А.
dc.contributor.author Ляшенко, В.І.
dc.date.accessioned 2022-11-22T13:43:38Z
dc.date.available 2022-11-22T13:43:38Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Повоєнне відновлення економіки: світовий досвід та спроба його адаптації для України / О.А. Бородіна, В.І. Ляшенко // Вісник економічної науки України. — 2022. — № 1 (42). — С. 121-134. — Бібліогр.: 46 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).121-134
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/186648
dc.description.abstract Дослідження статті присвячено теоретичному аналізу досвіду країн світу у впровадженні програм повоєнного відновлення економіки. Історична компонента розглядається у двох напрямках – як розвиток повоєнної Європи, так і програми міжнародної допомоги азіатським країнам – Японії, Кореї, Сінгапуру тощо. Актуалізовано сучасний стан економіки України, виділено внутрішні та зовнішні виклики, запропоновано систематизовані етапи процесу повоєнного відновлення національної економіки. Виділено потенційно можливі фінансові та інституціональні питання ресурсів і координуючих структур для відновлення економіки України. З огляду на унікальні умови геополітичного та соціально-економічного характеру, в яких опинилася наша держава з початку воєнного конфлікту, констатовано необхідність безумовної та безпосередньої участі України у підготовці та впровадженні міжнародних заходів з відновлення економіки. Проведено широкий ретроспективний порівняльний аналіз програм міжнародної допомоги країнам Європи (План Маршалла), Франції та Великобританії, Ірландії, а також, Японії (План Доджа), програми повоєнного відновлення Кореї, Сінгапуру, Гонконгу. Окреслено ключові фактори успіху аналізованих країн у досягненні ними бурхливого економічного успіху, констатована їх часткова секторальна тотожність із наявними умовами в Україні. Доведено, що трафарет створення нової національної моделі відновлення економіки має бути комплексним та містити найкращі для адаптації зразки закордонних прикладів. Рекомендовано авторський систематизований перелік принципів впровадження програм міжнародної допомоги, що будуть ефективні для повоєнної економіки України. На основі них сформульовано та деталізовано перелік напрямів відновлення економіки України з урахуванням етапів та міжнародного досвіду. uk_UA
dc.description.abstract The following article is devoted to the theoretical analysis of the knowledge of the country's world in the implementation of the program of the new war economy. The historical component can be seen in two directions – like a development of the war Europe, and the programs of international assistance to the Asian countries – Japan, Korea, Singapore. The current state of the economy of Ukraine was updated, internal and external remarks were seen, and the stages of the process of re-establishing the national economy were systematized. Potentially possible financial and institutional supply of resources and coordinating structures for the renewal of the economy of Ukraine was seen. Looking at the unique minds of geopolitical and socio-economic nature, in which our country was accused of the beginning of a military conflict, it was stated that the need for insane and uninterrupted participation of Ukraine in the preparation and promotion of international economic development. A wide retrospective analysis of the past analysis of international assistance programs for the countries of Europe (Marshall Plan), France and Great Britain, Ireland, as well as Japan (Dodge Plan), military renewal programs for Korea, Singapore, Hong Kong was carried out. The key factors for the success of the analysis of the countries in the reach of turbulent economic success are christened, their particular sectoral identity is stated by the obvious minds in Ukraine. It has been shown that the stencil for the creation of a new national model of economic innovation can be complex and revenge for the adaptation of foreign applications. It is recommended the author's systematization of the principles of the implementation of international assistance programs that will be effective for the war economy of Ukraine. On the basis of them, it was formulated and in detail the transfer of direct reform of the economy of Ukraine with the improvement of stages and international access. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Відновлення економіки uk_UA
dc.title Повоєнне відновлення економіки: світовий досвід та спроба його адаптації для України uk_UA
dc.title.alternative Post-War Economic Recovery: World Experience and Attempt to Adapt it for Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.2: 338.246.8:338.14(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис