Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Регіональні особливості розвитку екотуристичної діяльності в Україні: порівняльний аналіз

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Безугла, Л.С.
dc.date.accessioned 2021-03-13T08:38:28Z
dc.date.available 2021-03-13T08:38:28Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Регіональні особливості розвитку екотуристичної діяльності в Україні: порівняльний аналіз / Л.С. Безугла // Вісник економічної науки України. — 2020. — № 2 (39). — С. 50-57. — Бібліогр.: 35 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).50-57
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178763
dc.description.abstract На даний час екологічний туризм як пріоритетний напрям регіональної економіки потребує трансформаційних перетворень, які сприятимуть забезпеченню підвищення туристичної конкурентоспроможності регіонів України і сталого розвитку територій. Мета даного дослідження полягає у порівняльному аналізі стратегічних документів у частині розвитку екотуристичної діяльності та інфраструктури з урахуванням регіональних особливостей. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, структурно-логічного аналізу. У статті проаналізовано стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. На підставі аналізу встановлено, що у значній кількості стратегічних документів до пріоритетних напрямів віднесено прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності економіки регіону на засадах смарт-спеціалізації. У регіональних стратегіях не йдеться про створення належних умов формування інституційного середовища розвитку екотуристичної діяльності. Лише у Стратегіях розвитку Львівської та Одеської областей серед стратегічних цілей визнано туристичну привабливість за рахунок формування відповідної інфраструктури. При цьому у програмах розвитку туризму та рекреації, які реалізуються у більшості регіонів України, найчастіше використовується термін «сільський зелений туризм». Доведено, що існують розбіжності й неточності у застосованій термінології з проблем еко¬туризму. Як правило, у програмах йдеться про формування туристичної інфраструктури, але нічого не сказано про створення об’єктів екотуристичної інфраструктури. Не прописано механізми організаційно-економічного, інформаційного, фінансового забезпечення розвитку екотуристичної діяльності. Тому доцільно внести зміни й доповнення до Стратегій регіонального розвитку до 2027 року та програм розвитку туризму й рекреації, зміст яких полягає у включенні комплексу заходів з активізації розвитку екотуризму та формування об’єктів екотуристичної інфраструктури. uk_UA
dc.description.abstract В настоящее время экологический туризм как приоритетное направление региональной экономики требует трансформационных преобразований, которые будут способствовать обеспечению повышения туристической конкурентоспособности регионов Украины и устойчивого развития территорий. Цель данного исследования заключается в сравнительном анализе стратегических документов в части развития экотуристической деятельности и инфраструктуры с учётом региональных особенностей. Для достижения поставленной цели использованы методы анализа и синтеза, сравнения, обобщения, структурно-логического анализа. В статье проанализированы стратегии регионального развития на 2021-2027 годы. На основании анализа установлено, что в значительном количестве стратегических документов к приоритетным направлениям отнесено ускорение достижения конкурентоспособности и инновационности экономики региона на основе смарт-специализации. В региональных стратегиях речь не идёт о создании условий формирования институциональной среды развития экотуристической деятельности. Только в Стратегии развития Львовской и Одесской областей среди стратегических целей признано туристическую привлекательность за счёт формирования соответствующей инфраструктуры. При этом в программах развития туризма и рекреации, которые реализуются в большинстве регионов Украины, чаще всего используется термин «сельский зелёный туризм». Доказано, что существуют различия и неточности в применённой терминологии по проблемам экотуризма. Как правило, в программах речь идёт о формировании туристической инфраструктуры, но ничего не сказано о создании объектов экотуристической инфраструктуры. Не прописаны механизмы организационно-экономического, информационного, финансового обеспечения развития экотуристической деятельности. Поэтому целесообразно внести изменения и дополнения в стратегии регионального развития до 2027 года и программ развития туризма и рекреации, смысл которых заключается во включении комплекса мероприятий по активизации развития экотуризма и формированию объектов экотуристической инфраструктуры. uk_UA
dc.description.abstract At present, ecological tourism as a priority area of the regional economy needs transformational transformations that will help increase the tourist competitiveness of the regions of Ukraine and sustainable development of territories. The purpose of this study is a comparative analysis of strategic documents in the development of ecotourism and infrastructure, taking into account regional characteristics. To achieve this goal, methods of analysis and synthesis, comparison, generalization, structural and logical analysis were used. The article analyses the strategies of regional development for 2021-2027. Based on the analysis, it is established that in a significant number of strategic documents the priority areas include accelerating the achievement of competitiveness and innovation of the region's economy on the basis of smart specialization. Regional strategies do not address the creation of appropriate conditions for the formation of the institutional environment for the development of ecotourism. Only in the Development Strategies of Lviv and Odesa oblasts, among the strategic goals, tourist attractiveness is recognized due to the formation of the appropriate infrastructure. At the same time, the term "rural green tourism" is most often used in tourism and recreation development programs implemented in most regions of Ukraine. It is proved that there are differences and inaccuracies in the applied terminology on the problems of ecotourism. The programs usually talk about the formation of tourist infrastructure, but do not say anything about the creation of ecotourism infrastructure. The mechanisms of organizational, economic, informational, financial support for the development of ecotourism activities are not prescribed. Therefore, it is expedient to make changes and additions to the Strategies of regional development until 2027 and programs for the development of tourism and recreation, the content of which is to include a set of measures to intensify the development of ecotourism and the formation of ecotourism infrastructure. This will create a positive tourist image of the regions of Ukraine; increase their competitiveness and investment attractiveness; to ensure the growth of employment and the share of tax revenues from business activities in the ecotourism sector; increase the number of domestic tourists, including "weekend" tourists, sales of regional tourist products, the number of tourist routes, the number of newly created ecotourism and recreational facilities, the number of employees in the tourism industry. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Регіональна економіка uk_UA
dc.title Регіональні особливості розвитку екотуристичної діяльності в Україні: порівняльний аналіз uk_UA
dc.title.alternative Региональные особенности развития экотуристической деятельности в Украине: сравнительный анализ uk_UA
dc.title.alternative Regional Features of Ecotourism Activity Development in Ukraine: Comparative Analysis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 332.1:338.485(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис