Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Роль активних форм кисню та азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенним сірководнем

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Карпець, Ю.В.
dc.contributor.author Колупаєв, Ю.Є.
dc.contributor.author Ястреб, Т.О.
dc.contributor.author Горєлова, О.І.
dc.contributor.author Шкляревський, М.А.
dc.contributor.author Дмитрієв, О.П.
dc.date.accessioned 2019-07-10T12:15:54Z
dc.date.available 2019-07-10T12:15:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Роль активних форм кисню та азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенним сірководнем / Ю.В. Карпець, Ю.Є. Колупаєв, Т.О. Ястреб, О.І. Горєлова, М.А. Шкляревський, О.П. Дмитрієв // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 3. — С. 89-97. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.089
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158084
dc.description.abstract Вивчено вплив донора сірководню (H₂S) гідросульфіду натрію (NaHS) на теплостійкість проростків пшениці і можливу участь H₂O₂ і NO як посередників у реалізації стрес-протекторних ефектів H₂S. Показано, що обробка проростків NaHS підвищує їх виживаність після ушкоджувального прогріву. Протягом перших чотирьох годин від початку дії донора H₂S у коренях відзначено підвищення вмісту H₂O₂ та NO. Обробка проростків антиоксидантом диметилтіосечовиною (ДМТС), інгібітором НАДФН-оксидази імідазолом, а також антагоністами NO усувала стрес-протекторний ефект донора H₂S. При цьому антагоністи NO лише частково перешкоджали зростанню вмісту H₂O₂ в коренях за умов їх обробки NaHS, а ДМТС та імідазол практично повністю нівелювали спричинюване донором H₂S підвищення вмісту NO. Результати вказують на важливість попереднього накопичення H₂O₂ у зростанні вмісту NO під дією сірководню та участь обох сигнальних молекул у реалізації його стрес-протекторних ефектів. uk_UA
dc.description.abstract Изучено влияние донора сероводорода (H₂S) гидросульфида натрия (NaHS) на теплоустойчивость проростков пшеницы и возможное участие H₂O₂ и NO в качестве посредников в реализации стресс-протекторных эффектов H₂S. Показано, что обработка проростков NaHS повышает их выживаемость после повреждающего прогрева. В течение первых четырех часов после начала действия донора H₂S в корнях отмечено повышение содержания H₂O₂ и NO. Обработка проростков антиоксидантом диметилтиомочевиной (ДМТМ), ингибитором НАДФН-оксидазы имидазолом, а также антагонистами NO устраняла стресс-протекторный эффект донора H₂S. При этом антагонисты NO лишь частично препятствовали повышению содержания H₂O₂ в корнях при обработке NaHS, а ДМТМ и имидазол практически полностью нивелировали вызываемое донором H₂S повышение содержания NO. Результаты указывают на важность предварительного накопления H₂O₂ в увеличении содержания NO при действии сероводорода и участие обоих посредников в реализации его стресс-протекторных эффектов. uk_UA
dc.description.abstract The influence of sodium hydrosulfide (NaHS) as a donor of hydrogen sulfide (H₂S) on the heat resistance of wheat plantlets and the possible participation of H₂O₂ and NO as mediators in the realization of stress protective effects of H₂S have been studied. The treatment of plantlets with NaHS increases their survival after the damaging heating. During the first four hours after the beginning of the influence of the H₂S donor, an increase in the content of H₂O₂ and NO in roots is registered. The treatments of plantlets with antioxidant dimethyl thiourea (DMTU), NADPH oxidase inhibitor imidazole, and antagonists of nitric oxide remove the stress protective effect of the H₂S donor. At the same time, antagonists of NO only partially inhibit an increase in the content of H₂O₂ in roots at the NaHS treatment, and DMTU and imidazole almost completely level an increase in the NO content caused by the H₂S donor. The results indicate the importance of the preliminary accumulation of H₂O₂ for an increase of the NO content at the influence of hydrogen sulfide and the participation of both mediators in the realization of its stress protective effects. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Роль активних форм кисню та азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенним сірководнем uk_UA
dc.title.alternative Роль активных форм кислорода и азота при индуцировании теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенным сероводородом uk_UA
dc.title.alternative Role of reactive oxygen and nitrogen species in the induction of heat resistance of wheat plantlets by exogenous hydrogen sulfide uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис