Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Трансформація мінералів гелеподібного мулового осаду після біологічного очищення муніципальних стічних вод за умов біоекстракції важких металів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Калініченко, К.В.
dc.contributor.author Ніковська, Г.М.
dc.contributor.author Косоруков, П.О.
dc.date.accessioned 2019-07-10T12:15:29Z
dc.date.available 2019-07-10T12:15:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Трансформація мінералів гелеподібного мулового осаду після біологічного очищення муніципальних стічних вод за умов біоекстракції важких металів / К.В. Калініченко, Г.М. Ніковська, П.О. Косоруков // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 3. — С. 78-83. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.078
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158082
dc.description.abstract В оригінальному процесі біоекстракції надлишку важких металів з гелеподібного мулового осаду біологічного очищення муніципальних стічних вод відбувається перерозподіл металів між рідкою та твердою фазами, і остання перетворюється в цінне добриво для рослинництва. Стан мінералів у цьому, кондиціонованому, та нативному мулових осадах, а також в порівняльних природних об’єктах (ґрунтах) вивчено методом рентгенофазового аналізу. Отримані результати вказують на низьку кристалічність мулового осаду порівняно з природними ґрунтами. На дифрактограмах кондиціонованого мулового осаду елімінуються піки, характерні для мінералів групи польових шпатів і кальциту, але з’являються мінорні піки мінералів групи цеолітів, що вказує на старт процесів новоутворення мінеральних фаз під дією метаболізуючих мулових мікроорганізмів. uk_UA
dc.description.abstract В оригинальном процессе биоэкстракции избытка тяжелых металлов из гелеподобного илового осадка биологической очистки муниципальных сточных вод происходит перераспределение металлов между жидкой и твердой фазами, и последняя превращается в ценное удобрение для растениеводства. Состояние минералов в этом, кондиционированном, и нативном иловых осадках, а также в сравнительных природных объектах (почвах) изучено методом рентгенофазового анализа. Полученные результаты указывают на низкую кристалличность иловых осадков по сравнению с природными почвами. На дифрактограмме кондиционированного илового осадка элиминируются пики, характерные для минералов группы полевых шпатов и кальцита, но появляются минорные пики минералов группы цеолитов, что указывает на начало процессов новообразования минеральных фаз под действием метаболизирующих иловых микроорганизмов. uk_UA
dc.description.abstract In an original process of bioextraction of the excess of heavy metals from a gellike sludge solid after the municipal waste water biological treatment, the redistribution between the liquid and solid phases has occurred. The last one transforms into an efficient fertilizer for plants. The states of minerals in raw and conditioned sludge solids and in natural comparative objects (soils) are studied by Xray diffraction methods. The diffractograms show a low crystallinity in the structure of sludge solids in comparison with soils. Òhe elimination of the reflexes of minerals of the group of feldspars and calcite and the appearance of minor peaks of minerals of zeolites on the diffractogram of a conditioned sludge solid as distinguished from the native sludge solid have pointed out the start of the processes of formation of new minerals under the action of metabolizing sludge microorganisms. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Трансформація мінералів гелеподібного мулового осаду після біологічного очищення муніципальних стічних вод за умов біоекстракції важких металів uk_UA
dc.title.alternative Трансформация минералов гелеподобного илового осадка после биологической очистки муниципальных сточных вод при биоэкстракции тяжелых металлов uk_UA
dc.title.alternative Transformation of minerals of a gellike sludge solid after the municipal waste water biological treatment under the bioextraction of heavy metals uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 628.355, 544.773.43, 549.01


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис