Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив О₂- та no-генеруючої активності нейтрофілів на ефективність неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак прямої кишки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бурлака, А.П.
dc.contributor.author Голотюк, В.В.
dc.contributor.author Вовк, А.В.
dc.contributor.author Лукін, С.М.
dc.contributor.author Сидорик, Є.П.
dc.date.accessioned 2019-01-26T15:55:27Z
dc.date.available 2019-01-26T15:55:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Вплив О₂- та no-генеруючої активності нейтрофілів на ефективність неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак прямої кишки / А.П. Бурлака, В.В. Голотюк, А.В. Вовк, С.М. Лукін, Є.П. Сидорик // Онкологія. — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 253-257. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145704
dc.description.abstract Мета: вивчити особливості генерування супероксидних радикалів (О₂-) та оксиду азоту (NO) нейтрофілами крові хворих на рак прямої кишки (РПК) та зв’язок цих параметрів із виживаністю. Об’єкт і методи: досліджено нейтрофіли, виділені з крові 58 хворих на РПК ІІ–ІІІ стадії та 20 здорових донорів. Визначення О₂- та NO-генеруючої активності нейтрофілів проводили методом електронного парамагнітного резонансу з використанням технології спінових уловлювачів. Результати: у більшості хворих на РПК виявлено високі рівні О₂- генеруючої активності нейтрофілів. При проведенні неоад’ювантної променевої терапії (НПТ) та НПТ з одночасним введенням радіомодифікатора спостерігали транзиторне зниження О₂- генеруючої активності нейтрофілів в обох групах пацієнтів. У хворих І групи, які одержали лише курс НПТ, рівень О₂- на момент операції знову зростав, перевищуючи медіану показника (> 0,31 нМ/105 клітин·хв). У пацієнтів, які на фоні НПТ отримували тегафур (ІІ група), активність генерування О₂- хоч і підвищилася, але не досягла медіани (< 0,31 нМ/105 клітин·хв). Зареєстровано достовірне зниження NO-генеруючої активності нейтрофілів на всіх етапах дослідження (до початку лікування, під час НПТ, перед операцією). Загальна та безрецидивна виживаність пацієнтів, у яких до початку лікування рівень активності НАДФ·Н-оксидази був нижчим за медіану (< 0,31 нМ/105 клітин·хв), виявилася статистично достовірно кращою, ніж у пацієнтів із вищою активністю генерування О₂- (> 0,31 нМ/105 клітин·хв) за обох схем передопераційного лікування. Висновок: моніторинг супероксид-генеруючої активності нейтрофілів у хворих на РПК може бути додатковим показником прогнозування ефективності лікування. uk_UA
dc.description.abstract Aim: to explore the features of superoxide radicals (О₂-) and nitric oxide (NO) generation by neutrophils of blood of patients with rectal cancer (RC) and the correlation between these parameters and survival rates. Object and methods: neutrophils isolated from the blood of 58 patients with RC at stage II–III and those of 20 healthy donors were investigated. The determination of О₂- and NO-generating activity of neutrophils was performed by electron paramagnetic resonance method using the spin trap technology. Results: in the vast majority of cancer patients high levels of О₂- generating activity of neutrophils were revealed. During the neoadjuvant radiotherapy (NRT) and NRT with simultaneous injection of a radiomodifier a transient decrease of О₂- generating activity of neutrophils was observed in both groups of patients. In the group I of patients who received only NRT course, before the surgery О₂- level increased again, exceeding the median of the index (> 0.31 nM/105 cell·min). Although in patients who were receiving tegafur on the background of NRT (group II) О₂- generation activity increased, but it had not reached the median (< 0.31 nM/105 cell·min). A signifi cant decrease in NO-generating activity of neutrophils was re gistering at all stages of the study (before treatment, du ring the NRT, before surgery). The overall survival and relapse-free survival of patients, whose level of acti vity of NADP·H-oxidase before the treatment was less than the median (< 0.31 nM/105 cells·min), statistically were signifi - cantly better than in patients with higher activity of О₂- generation (> 0.31 nM/105 cells·min) for both presurgery schemes. Conclusion: m onitoring of superoxide-generating activity of neutrophils in patients with RC may be an additional indicator for the prediction of treatment eff ectiveness. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Вплив О₂- та no-генеруючої активності нейтрофілів на ефективність неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак прямої кишки uk_UA
dc.title.alternative Influence of neutrophils O₂- and no-generating activity on the effectiveness of neoadjuvant radiotherapy in patients with rectal cancer uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис