Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Переваги модульного ендопротезування колінного суглоба у хворих із пухлинами кісток

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Проценко, В.В.
dc.contributor.author Дуда, Б.С.
dc.date.accessioned 2019-01-13T11:30:46Z
dc.date.available 2019-01-13T11:30:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Переваги модульного ендопротезування колінного суглоба у хворих із пухлинами кісток / В.В. Проценко, Б.С. Дуда // Онкологія. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 129-133. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144994
dc.description.abstract Мета: дослідити переваги модульного ендопротезування колінного суглоба при комплексному лікуванні пацієнтів зі злоякісними та місцево-агресивними пухлинами кісток порівняно з індивідуальним ендопротезуванням та залежно від локалізації пухлинного ураження. Об’єкт і методи: проаналізовано результати ендопротезування колінного суглоба у 62 пацієнтів; у 40 з них були використані індивідуальні онкологічні ендопротези, у 22 — модульні ендопротези. Групи були зіставними за статевим і віковим складом, спектром пухлин, локалізацією пухлинного процесу, проведенням передопераційної терапії. Результати: загальна частота ускладнень була достовірно вищою (p < 0,05) після встановлення індивідуальних ендопротезів, але водночас на цей показник значною мірою впливала локалізація пухлини: ускладнення виникали частіше (0,05 < p < 0,1) при локалізації пухлини у проксимальному відділі великогомілкової кістки порівняно з локалізацією у дистальному відділі стегнової кістки. За встановлення індивідуальних ендопротезів така різниця була більшою (p = 0,05), ніж при модульному ендопротезуванні (p > 0,05). При локалізації пухлини у стегновій кістці частота ускладнень статистично не відрізнялася (p > 0,05) залежно від конструкції ендопротеза. Функціональний результат кінцівки після використання модульних ендопротезів становив 84–90%, а при використанні індивідуальних ендопротезів — 76–82%. При 5-річному терміні спостереження частота рецидивів в обох групах, якість життя пацієнтів, загальна виживаність не мали достовірних відмінностей. Висновок: отримані результати вказують, що переваги ендопротезування колінного суглоба з використанням модульних ендопротезів полягають у зниженні частоти ускладнень (особливо при локалізації пухлини у великогомілковій кістці) та кращих функціональних результатах прооперованої кінцівки. uk_UA
dc.description.abstract Objective: to investigate advantages of modular endoprosthesis of knee-joint in combined treatment of patients with malignant bone tumors and locally aggressive tumors compared with individual arthroplasty and depending on the localization of tumor lesions. Object and methods: the results of knee-joint endoprosthesis in 62 patients were analyzed; 40 of them were used individual oncological endoprosthesis, 22 — modular endoprosthesis. Groups were compared acсording gender and age, range of tumors, tumor localization, preoperational therapy. Results: the overall complication rate was significantly higher (p < 0,05) after the installation of individual endoprosthesis, but at the same time, this figure significantly affect tumor localization: in particular, the incidence of complications was higher (0,05 <p <0,1) when the tumor was localized in the proximal tibia as compared with distal localization in hip bone. By setting individual endoprosthesis such a difference greater (p = 0,05), than with modular endoprosthesis (p > 0,05). When the tumor is localized in the femur complication rate did not differ statistically (p > 0,05) depending on the design endoprosthesis. Functional outcome limb after using modular endoprosthesis was from 84 to 90%, and the use of individual endoprosthesis— from 76 to 82%. When 5-year observation recurrence in both groups, the quality of life of patients, overall survival did not have significant differences. Conclusion: the results suggest that the benefits of knee replacement using modular endoprosthesis with a reduced frequency of complications (especially when the tumor in the tibial bone) and better functional results of the operated limb. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Переваги модульного ендопротезування колінного суглоба у хворих із пухлинами кісток uk_UA
dc.title.alternative Аdvantages of modular knee arthroplasty in patients with bone tumors uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис