Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Асоціація рівня гіпоксії та показників ангіогенезу у тканині раку шлунка з гістологічними типами за лауреном

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Осинський, Д.С.
dc.contributor.author Меренцев, С.П.
dc.contributor.author Дятел, М.В.
dc.contributor.author Ковельська, А.В.
dc.contributor.author Гуменюк, Л.Д.
dc.contributor.author Бубновська, Л.М.
dc.date.accessioned 2019-01-13T11:00:31Z
dc.date.available 2019-01-13T11:00:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Асоціація рівня гіпоксії та показників ангіогенезу у тканині раку шлунка з гістологічними типами за лауреном / Д.С. Осинський, С.П. Меренцев, М.В. Дятел, А.В. Ковельська, Л.Д. Гуменюк, Л.М. Бубновська // Онкологія. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 90-95. — Бібліогр.: 26 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144989
dc.description.abstract Мета: визначити наявність асоціації між гіпоксією тканини раку шлунка (РШ) та гістологічними типами заЛауреном. Об’єкт і методи: обстежено 202 хворих із діагнозом первинного РШ, які не отримували лікування до операції, з подальшим дослідженням пухлинного матеріалу. Проведено імуногістохімічне визначення кількості VEGF-позитивних клітин і щільності мікросудин (ЩМС) у пухлині та ЯМР-спектроскопію для оцінки рівня гіпоксії, статистичний аналіз результатів. Результати: кількість пухлин кишкового типу становила 36,6%, дифузного — 48,5% та змішаного — 14,9%. Кількість VEGF-позитивних клітин у РШ кишкового та змішаного типу зростала за умов гіпоксії пухлини. У тканині РШ усіх типів за Лауреном визначалася велика кількість VEGF-позитивних клітин (більше медіани), особливо у пухлинах дифузного типу. У РШ змішаного типу виявили невисокий рівень ЩМС, що вказує на низький ступінь ангіогенезу за цим показником. Встановлено при цьому, що пухлин змішаного типу, що характеризуються гіпоксією, більше, ніж таких іззадовільною оксигенацією. Ризик несприятливого прогнозу у хворих на РШ кишкового типу за умов гіпоксії пухлини зростає у 3 рази, дифузного та змішаного — у 2 рази. Вірогідність несприятливого перебігу захворювання при РШ кишкового типу при гіпоксії підвищується у 4 рази, дифузного — у 5 разів. Тривалість життя хворих на РШ виявилася найменшою при пухлині дифузного типу. За умов гіпоксії пухлини тривалість життя зменшувалася при всіх типах РШ, особливо змішаному. Висновок: гіпоксія пухлини стимулює агресивність РШ незалежно від гістологічного типу за Лауреном, значну роль у цьому процесі відіграє VEGF. Виявлені асоціативні зв’язки між гіпоксія-залежними показниками пухлини і клінічними характеристиками процесу дозволяють припустити, що РШ змішаного типу характеризується прихованою агресивністю. uk_UA
dc.description.abstract Aim: to evaluate the association between hypoxia in gastric cancer (GC) and Lauren histological types. Object and methods: the study involved 202 patients with a diagnosis of primary GC, which are not treated before surgery with subsequent tumor research material. An immunohistochemical analysis determines the amount of VEGF-positive cells and microvessel density in the tumor and NMR-spectroscopy to assess hypoxia, statistical analysis of results. Results: the number of intestinal type tumors was 36.6%, diffuse — 48.5% and mixed — 14.9%. Number of VEGF-positive cells in the intestinal GC and mixed types grown under conditions of hypoxic tumor. In all types of GC Lauren was determined by a large number of VEGF-positive cells (above median), especially in tumors of the diffuse type. In GC mixed type, give low level of microvessels density, indicating a low level of angiogenesis on this indicator. It is established here that the mixed type tumors, which are characterized by hypoxia, are more than those with good oxygenation. The risk of unfavorable prognosis in patients with intestinal type GC for tumor hypoxia increases 3 times, diffuse and mixed — 2 times. Probability of adverse disease at GC intestinal type hypoxia increases 4 times and diffuse — 5 times. The life expectancy of patients with at least proved GC diffuse type. When tumor hypoxia decreased life expectancy for all types of GC, especially mixed type. Conclusion: hypoxia promotes tumor aggressiveness of GC regardless of histological type for Lauren, a significant role in this process is played by VEGF. Revealed an association between hypoxia-dependent tumors and clinical performance characteristics of the process suggest that GC mixed type characterized by latent aggressiveness. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Асоціація рівня гіпоксії та показників ангіогенезу у тканині раку шлунка з гістологічними типами за лауреном uk_UA
dc.title.alternative Аssociation between hypoxia level and angiogenesis indices in gastric cancer tissue and Lauren’s classification uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис