Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Використання онтологій для персоніфікованого пошуку знань у природномовних текстів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рогушина, Ю.В.
dc.date.accessioned 2017-11-21T19:18:20Z
dc.date.available 2017-11-21T19:18:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Використання онтологій для персоніфікованого пошуку знань у природномовних текстів / Ю.В. Рогушина // Проблеми програмування. — 2016. — № 1. — С. 73-88. — Бібліогр.: 37 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126380
dc.description.abstract Запропонований у роботі підхід до персоніфікації пошуку інформаційних ресурсів та інформаційних об’єктів, що базується на побудові та використанні тезаурусу задачі користувача, дозволяє використовувати знання щодо предметної області пошуку та структури інформаційних об’єктів, представлені за допомогою відповідних онтологій. Наведені визначення семантичного пошуку, його суб’єктів та компоненті дозволяють більш чітко формулювати проблеми, пов’язані з пошуком інформації у відкритому середовищі Web. Програмна реалізація запропонованого підходу підтверджує ефективність його практичного використання. uk_UA
dc.description.abstract Предложенный в работе подход к персонификации поиска информационных ресурсов и информационных объектов, который базируется на построении и использовании тезауруса задачи пользователя, позволяет использовать знания относительно предметной области поиска и структуры информационных объектов, представленные с помощью соответствующих онтологий. Приведенные определения семантического поиска, его субъектов и компонентов позволяют более четко формулировать проблемы, связанные с поиском информации в открытой среде Web. Программная реализация предложенного подхода подтверждает эффективность его практического использования. uk_UA
dc.description.abstract The paper analyzes the problems of search personalization of information resources and information objects which is based on the construction and use of user task thesaurus. This thesaurus allows the use of knowledge about search domain and structure of information objects represented by some appropriate ontologies. The definitions of semantic search, its subjects and components allow more articulate issues related to the information retrieval in the Web open environment. Software implementation of the proposed approach confirms the effectiveness of its practical use. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Моделі та засоби систем баз даних і знань uk_UA
dc.title Використання онтологій для персоніфікованого пошуку знань у природномовних текстів uk_UA
dc.title.alternative Использование онтологий для персонифицированного поиска знаний в естественноязыковых текстов uk_UA
dc.title.alternative Use of ontologies for personalized search of knowledge for natural language texts uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис