Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Іваненко, Л.В.
dc.date.accessioned 2016-12-17T14:24:46Z
dc.date.available 2016-12-17T14:24:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу / Л.В. Іваненко // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 220-233. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109818
dc.description.abstract На основі вивчення моделі життєвого циклу людського капіталу, виділення стадій формування, розвитку, зрілості та спаду визначено джерела і напрямки інвестицій у людський капітал. Встановлено, що у продуктивному періоді людського капіталу, який охоплює стадію розвитку і зрілості, пріоритетними для підприємств є витрати на реалізацію програм додаткової освіти, підвищення досягнутого рівня знань, навичок, компетенції, а також забезпечення мобільності персоналу. Здатність людського капіталу в продуктивному періоді життєвого циклу до накопичення через набуття досвіду, підвищення досягнутого рівня знань, навичок, компетенції і до зменшення під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів визначає ступінь залучення підприємств до фінансування витрат на формування і розвиток людського капіталу. uk_UA
dc.description.abstract На основе изучения модели жизненного цикла человеческого капитала, выделения стадий формирования, развития, зрелости и спада определены источники и направления инвестиций в человеческий капитал. Установлено, что в продуктивном периоде человеческого капитала, который охватывает стадию развития и зрелости, приоритетными для предприятий являются расходы на реализацию программ дополнительного образования, повышение достигнутого уровня знаний, навыков, компетенции, а также обеспечения мобильности персонала. Способность человеческого капитала в продуктивном периоде жизненного цикла к накоплению путем приобретения опыта, повышения достигнутого уровня знаний, навыков, компетенции и к уменьшению под воздействием внутренних и внешних факторов определяет степень привлечения предприятий к финансированию затрат на формирование и развитие человеческого капитала. uk_UA
dc.description.abstract Sources and directions of investment in human capital are identified on the basis of study the life cycle model of human capital allocation stages of formation, development, maturity and decline. It was proved that in productive period of human capital, which includes the stage of development, maturity and priority for businesses, is the cost of implementing additional education programs, improving the achieved level of knowledge, skills, competencies and for ensuring the mobility-staff. The ability of human capital in productive period of life cycle to savings through gaining experience, improving the achieved level of knowledge, skills, competencies and reduce under the influence of internal and external factors determine the degree of involvement of companies to finance the costs of formation and development of human capital. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу uk_UA
dc.title.alternative Расходы предприятий на формирование и развитие человеческого капитала на различных стадиях его жизненного цикла uk_UA
dc.title.alternative Spending on enterprise creation and development of human capital at different stages of its life cycle uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис