Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інституціалізація ділових комунікацій як шлях до підвищення ефективності економічної політики

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Жаліло, Я.А.
dc.date.accessioned 2016-02-25T19:12:20Z
dc.date.available 2016-02-25T19:12:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Інституціалізація ділових комунікацій як шлях до підвищення ефективності економічної політики / Я.А. Жаліло // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2014. — С. 340-352. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/95385
dc.description.abstract Досліджено особливості інституційного узгодження інтересів у сучасній ринковій економіці. Зроблено висновок про зростаючу важливість розвитку прозорих ділових комунікацій між суб’єктами господарювання та бізнесом і державою. Доведено, що невід’ємним напрямом економічної стратегії держави в Україні має стати сприяння розвиткові раціональних, стратегічно орієнтованих приватних економічних суб’єктів, які можуть стати належними реципієнтами сучасних інструментів промислової політики держави, що досягається шляхом інституціалізації їх комунікацій. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы особенности институционального согласования интересов в современной рыночной экономике. Сделан вывод о возрастающей важности развития прозрачных деловых коммуникаций между субъектами хозяйствования и бизнесом и государством. Доказано, что неотъемлемым направлением экономической стратегии государства в Украинедолжно стать содействие развитию рациональных, стратегически ориентированных частных экономических субъектов, которые могут стать надлежащими реципиентами современных инструментов промышленной политики государства, что достигается путем институциализации их коммуникаций. uk_UA
dc.description.abstract The specific features of institutional coordination of interests in modern market economy have been studied. The conclusion has been done on the growing importance of transparent business communications’ development between business entities and between business and government. It has been proved that as the integrative direction of Government economic strategy in Ukraine must be the promotion of rational, strategically-oriented private economic agents development, that are able to be the appropriate recipients of modern industrial policy instruments. This can be reached by the institutialization of their communications. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Інституціалізація ділових комунікацій як шлях до підвищення ефективності економічної політики uk_UA
dc.title.alternative Институциализация деловых коммуникаций как путь к повышению эффективности экономической политики uk_UA
dc.title.alternative Institutialization of Business Communications as a Way to Increase Efficiency of Economic Policy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис