Показати простий запис статті

dc.contributor.author Malyshko, A.V.
dc.contributor.author Parparov, D.Y.
dc.date.accessioned 2015-10-22T09:25:45Z
dc.date.available 2015-10-22T09:25:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Searching for Financial Bubble in the Private Space Sector / A.V. Malyshko, D.Y. Parparov // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 4(38). — С. 97-101. — Бібліогр.: 20 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87627
dc.description.abstract This article is related to financial analysis of the space sector of economy. The aim of this project is to find out whether there is a bubble in the private segment of the global space economy or not. Different approaches to the definition of the financial bubble are overviewed. Depending on these definitions several criteria were singled out as symptoms of the bubble appearance. The main part of the research grounds on the analysis of the dynamics of share prices of the companies which activity is related to space exploration and commercialization. Buffett`s approach to calculation of the intrinsic value was used to define over- or undervalued companies in the target sector. The research also concerns the analysis of frequency of new companies appearing on the market. uk_UA
dc.description.abstract Ця стаття стосується фінансового аналізу сектору приватної космічної індустрії. Мета цієї статті полягає у визначенні наявності фінансового пузиря в приватному секторі глобальної космічної індустрії чи скасуванні можливості її існування. Розглянуті різні підходи до тлумачення дефініції «фінансовий пузир». Залежно від цих дефініцій низка критеріїв, що свідчать про формування пузиря, була запропонована. Основна частина дослідження базується на аналізі вартості акцій компаній, чия діяльність пов’язана з освоєнням та комерціалізацією космічного простору. Застосована методологія Уоррена Баффета для калькуляції внутрішньої вартості цінних паперів для виявлення недооціненихта переоцінених компаній у досліджуваному секторі економіки. Окрім цього, проведено аналіз періодичності утворення нових компаній на ринку аерокосмічної індустрії. uk_UA
dc.description.abstract Эта статья касается финансового анализа сектора частной космической индустрии. Цель данной статьи заключается в определении наличия финансового пузыря в частном секторе мировой космической индустрии. В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «финансовый пузырь». В зависимости от этих дефиниций был предложен ряд критериев, свидетельствующих о формировании пузыря. Основная часть исследования базируется на анализе цены акций компаний, чья деятельность связана с освоением и коммерциализацией космического пространства. Применена методология Уоррена Баффета для калькуляции внутренней стоимости ценных бумаг для определения недооцененных и переоценённых компаний в целевом секторе экономики. Кроме этого, проанализирована частота появления новых компаний на рынке аэрокосмической индустрии. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Searching for Financial Bubble in the Private Space Sector uk_UA
dc.title.alternative В пошуках фінансового пузиря в секторі приватної космічної індустрії uk_UA
dc.title.alternative В поисках финансового пузыря в секторе частной космической индустрии uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.76 : 629.78


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис