Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інваріантні міри на діаграмах Браттелі (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Карпель, О.М.
dc.date.accessioned 2015-10-17T16:54:01Z
dc.date.available 2015-10-17T16:54:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Інваріантні міри на діаграмах Браттелі (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) / О.М. Карпель // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 9. — С. 80-85. — Бібліогр.: 26 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87382
dc.description.abstract Результати, висвітлені у доповіді, присвячено проблемі класифікації канторівських динамічних систем з точністю до орбітальної еквівалентності. Ключову роль у такій класифікації відіграє дослідження інваріантних мір для цих динамічних систем. Наведено повну класифікацію широкого класу як скінченних, так і нескiнченних борелiвських мiр на канторiвських просторах. Зокрема, отримано повну класифікацію ергодичних мiр, iнварiантних для аперiодичних пiдстановочних динамiчних систем. Такі міри є інваріантними для кофінального відношення еквівалентності на просторах шляхів стаціонарних діаграм Браттелі. Досліджено структуру ергодичних мір на просторі шляхів довільної діаграми Браттелі, зокрема, знайдено опис піддіаграм, які є носіями скінченних ергодичних інваріантних мір. Ці результати є суттєвим кроком на шляху вирішення відкритого питання щодо класифікації канторівських аперіодичних динамічних систем з точністю до орбітальної еквівалентності. uk_UA
dc.description.abstract Результаты, изложенные в докладе, посвящены проблемам классификации канторовских динамических систем с точностью до орбитальной эквивалентности. Ключевую роль в такой классификации играет исследование инвариантных мер для данных динамических систем. Дана полная классификация широкого класса как конечных, так и бесконечных борелевских мер на канторовских пространствах. В частности, получена полная классификация эргодических мер, инвариантных для апериодических подстановочных динамических систем. Такие меры являются инвариантными для кофинального отношения эквивалентности на пространстве путей стационарных диаграмм Браттели. Исследована структура эргодических мер на пространстве произвольных диаграмм Браттели, в частности, найдено описание поддиаграмм, которые являются носителями конечных эргодических инвариантных мер. Эти результаты являются существенным шагом на пути решения открытого вопроса о классификации канторовских апериодических динамических систем с точностью до орбитальной эквивалентности. uk_UA
dc.description.abstract The results, stated in the report, are devoted to the problem of classification of Cantor dynamical systems up to orbit equivalence. The study of invariant measures for such dynamical systems plays the crucial role in the classification. The complete classification of the wide class of both finite and infinite Borel measures on Cantor spaces is given. In particular, the complete classification of ergodic invariant measures for aperiodic substitution dynamical systems is obtained. Such measures are invariant for the cofinal equivalence relation on the path spaces of stationary Bratteli diagrams. The structure of ergodic measures on the path space of an arbitrary Bratteli diagram is studied, in particular, the description of subdiagrams supporting finite ergodic invariant measures is found. These results are essential for deciding an open question about the classification of Cantor aperiodic dynamical systems up to orbit equivalence. uk_UA
dc.description.sponsorship Доповідач висловлює глибоку подяку провідному науковому співробітнику відділу математичної фізики ФТІНТ НАН України доктору фізико-математичних наук С.І. Безуглому та професору Університету інформаційних технологій та менеджменту ім. Тадеуша Котарбінського (Ольштин), доктору Яну Квятковському за допомогу в роботі та численні обговорення матеріалу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Молоді вчені uk_UA
dc.title Інваріантні міри на діаграмах Браттелі (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) uk_UA
dc.title.alternative Инвариантные меры на диаграммах Браттели (по материалам научного сообщения на заседании Президиума НАН Украины 17 июня 2015 года) uk_UA
dc.title.alternative Invariant measures on Bratteli diagrams (information from scientific report at the meeting of Presidium of NAS of Ukraine, June 17, 2015) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.987.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис