Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Соціальне страхування в системі соціального регулювання ризиків

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Надрага, В.І.
dc.date.accessioned 2015-02-22T15:13:44Z
dc.date.available 2015-02-22T15:13:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Соціальне страхування в системі соціального регулювання ризиків / В.І. Надрага // Вісник економічної науки України. — 2014. — № 2 (26). — С. 99–103. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77145
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу соціального страхування в контексті його основної функції - захисту від соціальних ризиків. У результаті дослідження взаємозв’язку соціального страхування та соціального ризику останній можна представити у вигляді ймовірності настання матеріальної скрути внаслідок відсутності заробітку за об’єктивних соціально-значимих причин та у зв’язку з додатковими витратами по утриманню дітей чи інших членів сім’ї, а також по задоволенню потреб у медичних чи соціальних послугах. Об'єктом правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування у цьому випадку виступає страховий захист від соціальних ризиків. Ризик актуалізується в рамках системи взаємопов'язаних правовідносин, учасниками яких є страхувальник, страховик і застрахована особа. Цільовим призначенням такого взаємозв’язку є забезпечення страхового захисту економічно активного населення у випадку настання соціально-ризикової ситуації, її попередження й компенсації наслідків. Ризикова функція страхування трансформується у певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством. Як базові принципи соціального страхування виділено такі: обов’язковість, чітка залежність між участю у фінансуванні системи та розміром пенсій і допомог; забезпечення рівня виплат, зіставного з доходом застрахованої особи протягом трудового життя; відособленість засобів; участь соціальних партнерів в управлінні відповідним фондом. Відзначається, що на відміну від України загальною тенденцією для країн-членів ЄС є прагнення до оптимізації соціальних внесків. Так, виходячи з прогнозних оцінок для Євросоюзу, протягом наступних п’ятдесяти років передбачається їх збільшення лише на 5% від ВВП - у відповідних оцінках враховуються очікувані наслідки реформ у сфері соціального забезпечення, які вже були законодавчо закріплені й проведені (включаючи нові схеми надання допомог та умов пенсійного забезпечення), а також очікуване зростання частки робочої сили в загальній чисельності населення й рівні зайнятості. Сучасна система соціального страхування в Україні за своїм змістом не є страховою в класичному розумінні, оскільки зберігає і виконує функції соціального забезпечення (допомоги). Вона має ряд недоліків і потребує вдосконалення, зокрема: оптимізація механізму надання застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг; удосконалення політики диференційованих страхових тарифів; забезпечення системи економічного стимулювання роботодавців у здійсненні заходів профілактики виробничих ризиків. Для зменшення навантаження на фонд оплати праці необхідно розширити базу нарахування страхових внесків, удосконалити систему збору та обліку страхових внесків і поетапно забезпечити паритетну участь працівників та роботодавців у сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена анализу социального страхования в контексте его основной функции - защиты от социальных рисков. В результате исследования взаимосвязи социального страхования и социального риска последний можно представить в виде вероятности наступления материальной нужды из-за отсутствия доходов по объективным социально-экономическим причинам и в связи с дополнительными расходами по содержанию детей или других членов семьи, а также по удовлетворению потребностей в медицинских или социальных услугах. Объектом правоотношений по общеобязательному социальному страхованию в этом случае выступает страховая защита от социальных рисков. Риск актуализируется в рамках системы взаимосвязанных правоотношений, участниками которых выступают страховщик, страховик и застрахованное лицо. Целевое назначение такой взаимосвязи - это обеспечение страховой защиты экономически активного населения в случае наступления социально-рисковой ситуации, ее предупреждение и компенсация последствий. Рисковая функция страхования трансформируется в определенную плату страховщику материальной ответственности за последствия риска, обусловленного событиями, перечень которых закреплен в законодательстве. В качестве базовых принципов социального страхования выделены следующие: обязательность, четкая зависимость между участием в финансировании системы и размером пенсий и пособий, обеспечение уровня выплат, сопоставимого с доходами застрахованного лица на протяжении трудовой жизни, обезличенность средств, участие социальных партнеров в управлении соответствующим фондом. Отмечено, что в отличие от Украины общей тенденцией для стран-членов ЕС выступает стремление к оптимизации социальных взносов. Так, исходя из прогнозных оценок для Евросоюза на протяжении следующих пятидесяти лет предполагается их увеличение лишь на 5% от ВВП - в соответствующих оценках учитываются ожидаемые результаты реформ в сфере социального обеспечения, которые уже были законодательно закреплены и проведены (включая новые схемы предоставления помощи и условий пенсионного обеспечения), а также ожидаемое увеличение доли рабочей силы в общей численности населения и уровне занятости. Современная система социального страхования в Украине по своему содержанию не является страховой в классическом понимании, поскольку сохраняет и выполняет функции социального обеспечения (помощи). Для нее характерен ряд недостатков, она нуждается в усовершенствовании, а именно: оптимизация механизма назначения застрахованным лицам материального обеспечения и предоставления социальных услуг; усовершенствование политики дифференцированных страховых тарифов; обеспечение системы экономического стимулирования работодателей в проведении мер профилактики производственных рисков. Для уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда необходимо увеличить базу начисления страховых взносов, усовершенствовать систему сбора и учета страховых взносов, а также поэтапно обеспечить паритетное участие работников и работодателей в оплате страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию. uk_UA
dc.description.abstract This paper analyzes the social insurance in the context of its basic function - protection against social risks. The results of the study of the social insurance and social risk relationships help propose the definition of the social risk. We consider the social risk as the probability of financial distress due to the lack of earnings because of objective socially significant reasons and due to the additional costs of the children or other family members’ allowance, as well as to meet the needs of health and social services. In this case, the object of compulsory state social insurance relations is the coverage of social risk. The social risk is actualized under a system of interconnected relationships. Its participants are the insurance carrier, the insurer and the insured. The purpose of these mentioned relationships is to provide insurance protection of the economically active population in the event of the social-risk situation, its prevention and effects compensation. Insurance risk function is transformed into a fee insurer liability for the consequences of the risk caused by the events which are preappointed by current legislation. The basic principles of social insurance are: commitment, a clear dependence between participation in the financing system and the size of pensions and benefits, provision of payments, comparable with the income of the insured person during his / her working life, facilities isolation and participation of the social partners in the governance. It has been mentioned that in contradiction to Ukraine the general trend for the member states of the European Union is a striving for the social contributions optimization. Thus, based on projections over the next fifty years, they expect an increase by only 5% of GDP - in the corresponding estimates, they take into account the expected effects of reforms in the social security that have already been legislated and done (including new aid schemes and conditions of pensions), and the expected increase of labor share in total population and employment levels. The current social insurance system in Ukraine in its content is not insurance in the classic sense, as it stores and serves the social security (benefits) functions. It has a number of disadvantages and needs to be improved, in particular: to improve the mechanism of insured persons providing with benefits and social services, policies differentiated insurance rates improvement, economic stimulation of employers providing in the implementation of measures to prevent industrial risks. To reduce the load on the payroll fund it is necessary to expand the base of insurance premiums accounting, to improve the system of collecting and accounting of insurance premiums and gradually ensure parityamong employees and employers to pay insurance contributions for compulsory social state insurance. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Соціальне страхування в системі соціального регулювання ризиків uk_UA
dc.title.alternative Социальное страхование в системе социального регулирования рисков uk_UA
dc.title.alternative The social insurance in the system of the social risks regulation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис