Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Меліхов, А.А.
dc.date.accessioned 2015-02-22T15:10:54Z
dc.date.available 2015-02-22T15:10:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств / А.А. Меліхов // Вісник економічної науки України. — 2014. — № 2 (26). — С. 94–98. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77144
dc.description.abstract Побудовано багатофакторну кореляційну модель ВВП України із врахуванням чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств. Одним ыз суттєвих показників ефективності економіки є валовий внутрішній продукт, динаміка якого залежить від багатьох чинників. Тому актуальним виступає аналіз динаміки ВВП України й визначення суттєвих чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств на даний показник шляхом використання сучасних методів аналізу. Запропоновано дослідити динаміку ВВП залежно від зовнішніх чинників впливу, зокрема інвестицій в основний капітал, прямих іноземних інвестицій в економіку країни, середньомісячної заробітної плати, валового зовнішнього боргу, обсягу реалізованої промислової продукції металургії із застосуванням багатофакторної кореляційної регресії. Результати проведених розрахунків стосовно вибору форми взаємозв’язку між факторами і результативною ознакою показали, що серед лінійної, квадратичної, кубічної та логарифмічної залежностей більш точно апроксимує вхідні дані для дослідження впливу факторів на валовий внутрішній продукт лінійна емпірична залежність. Модель виявилась значимою та адекватною сучасним умовам господарювання, тому доцільним є її застосування для прогнозування обся- гів ВВП на майбутнє із врахуванням факторів впливу. Удосконалення довгострокового прогнозування обсягів валового внутрішнього продукту на основі економетричного моделювання дозволяє формувати стратегію розвитку України на віддалену перспективу. Дослідження конкурентного розвитку промислових підприємств повинно охоплювати чинники внутрішнього та зовнішнього впливу, зокрема ближнього та дальнього оточення. Визначення турбулентності згаданих чинників дозволило виявити найбільш суттєві чинники впливу на підприємство, серед яких проведення військових дій (дальнє оточення), споживачі та банківські установи (ближнє оточення). uk_UA
dc.description.abstract Построена многофакторная корреляционная модель ВВП Украины с учетом факторов внешнего воздействия конкурентного развития промышленных предприятий. Одним из существенных показателей эффективности экономики является валовой внутренний продукт, динамика которого зависит от многих факторов. Актуальным выступает анализ динамики ВВП Украины и определение существенных факторов внешнего воздействия конкурентного развития промышленных предприятий на данный показатель путем использования современных методов анализа. Предложено исследовать динамику ВВП в зависимости от внешних факторов воздействия, в частности инвестиций в основной капитал, прямых иностранных инвестиций в экономику страны, среднемесячной заработной платы, валового внешнего долга, объема реализованной промышленной продукции металлургии с применением многофакторной корреляционной регрессии. Результаты проведенных расчетов по выбору формы взаимосвязи между факторами и результативным признаком показали, что среди линейной, квадратичной, кубической и логарифмической зависимостей более точно аппроксимирует исходные данные для исследования влияния факторов на валовой внутренний продукт линейная эмпирическая зависимость. Модель оказалась значимой и адекватной современным условиям хозяйствования, поэтому целесообразно ее применение для прогнозирования объемов ВВП на будущее с учетом факторов влияния. Совершенствование долгосрочного прогнозирования объемов валового внутреннего продукта на основе эконометрического моделирования позволяет формировать стратегию развития Украины на отдаленную перспективу. Исследование конкурентного развития промышленных предприятий должно охватывать факторы внутреннего и внешнего воздействия, в частности ближнего и дальнего окружения. Определение турбулентности факторов позволило выявить наиболее существенные факторы влияния на предприятие, среди которых - проведение военных действий (дальнее окружение), потребители и банковские учреждения (ближнее окружение). uk_UA
dc.description.abstract In this article a multi-factor correlation model of Ukraine's GDP in view of external factors impact the development of competitive of industrial enterprises. One of the essential performance of the economy is gross domestic product, the dynamics of which depends on many factors. Actual acts of Ukraine's GDP dynamics analysis and identify significant factors external impact of competitive development of industrial enterprises on the figure by using modern methods of analysis. Proposed to study the dynamics of GDP, depending on external factors influence, in particular - the investment in fixed assets, foreign direct investment in the economy, the average monthly wage, gross external debt volume of industrialmetal products using multivariate regression correlation. The results of the calculations on the relationship between the choice of form factors and effective sign showed that among linear, quadratic, cubic and logarithmic dependencies more closely approximates the original data to investigate the influence of factors on the gross domestic product of linear empirical relationship. Model was significant and adequate to modern economic conditions, so it is advisable to use it to predict the volume of GDP for the future, taking into account the factors of influence. Improving long-term forecasting of gross domestic product based on econometric modeling allows you to create a strategy for the development of Ukraine's long-term perspective. Research on the competitive development of industrial enterprises should cover internal and external factors impact, particularly near and far surroundings. Determining factors of turbulence revealed the most significant factors influencing the company, among them - to take military action (far environment), consumers and banking institutions (local environment). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств uk_UA
dc.title.alternative Моделирование факторов внешнего воздействия конкурентного развития промышленных предприятий uk_UA
dc.title.alternative Modeling of external factors impact the development of competitive of industrial enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис