Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Алани на Сіверщині: Ходуня, Вовна, Олтар

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тищенко, К.М.
dc.date.accessioned 2015-01-23T20:31:09Z
dc.date.available 2015-01-23T20:31:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Алани на Сіверщині: Ходуня, Вовна, Олтар / К.М. Тищенко // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 76-80. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74763
dc.description.abstract Стаття продовжує тему дослідження «Історичний контекст Обести: від Ємадикина до Коцупіївки» у попередньому номері збірника. Якісно нового виміру надали проблемі обставини контактів аланських кочовиків IV-VI ст. з Далмацією і Римом. Найвірогідніше, саме алани мешкали в літніх катунах – сезонних селищах в Україні з назвами від основи Ходун-, Хотин-, – щоосені мігруючи до зимових катунів на теплому узбережжі Адріатики. Топонімічні контексти тем Хотин- (тобто назви сусідніх сіл, річок і урочищ) дали істотний приріст знань про міграції аланів у Наддніпрянщині й на Сіверщині. uk_UA
dc.description.abstract Статья продолжает тему исследования «Исторический контекст Обесты: от Емадыкина до Коцупиевки» в предыдущем номере сборника. Качественно новое измерение придали проблеме обстоятельства контактов аланских кочевников IV-VI вв. с Далмацией и Римом. Вероятнее всего, именно аланы жили в летних катунах – сезонных селениях в Украине с названиями от основы Ходун-, Хотин-, – каждую осень мигрируя к зимним катунам на теплом побережье Адриатики. Топонимические контексты тем Хотин- (названия соседних сел, рек и урочищ) дали существенный прирост знаний о миграциях аланов в Поднепровье и на Северщине. uk_UA
dc.description.abstract The article continues the precedent paper «The Historical Context of the Obesta: from Yemadykyne to Kotsupiivka». The new quality of the study is due to the circumstances of the contacts of Alanian nomads in Dalmatia and Rome in the IV-VI cc. The most probable conclusion is that Alanians lived in summer «katuns» (season villages) which have in Ukraine the names derived from the stem Khodun-/ Khotyn- leaving them every autumn for winter «katuns» on the warmer Adriatic coast. The toponymical context of the place names from the stem Khotyn- in Ukraine (i. e. the names of the neigbour villages, rivers and localities) brought new knowledge about the migrations of the Alanians in the Circumdnieper area as well as in the Severia region. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Історія та культура давніх часів і Середньовіччя uk_UA
dc.title Алани на Сіверщині: Ходуня, Вовна, Олтар uk_UA
dc.title.alternative Аланы на Северщине: Ходуня, Вовна, Олтар uk_UA
dc.title.alternative The Alanians in the Severia Region: Khodunia, Vovna, Oltar uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 801.3+800.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис