Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Бароосмотичний аналіз гідрогеологічних умов Хідновицького газового родовища (Українське Передкарпаття)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кушнір, С.
dc.contributor.author Кость, М.
dc.contributor.author Дудок, І.
dc.contributor.author Паньків, Р.
dc.date.accessioned 2014-04-15T18:05:32Z
dc.date.available 2014-04-15T18:05:32Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Бароосмотичний аналіз гідрогеологічних умов Хідновицького газового родовища (Українське Передкарпаття) / С. Кушнір, М. Кость, І. Дудок, Р. Паньків // Геологія і геохімія горючих копалин. — 2012. — № 1-2 (158-159). — С. 68-81. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0869-0774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60467
dc.description.abstract На основі бароосмотичного аналізу гідрогеологічних умов Хідновицького газового родовища піднасувного типу виявлено пластові води різного походження: метаморфізовані морські низької і високої (до 62 г/л) мінералізації, глибинні розсоли, конденсаційні і близькі до них за складом води бароосмотичних потоків. Більш концентровані води трапляються у верхній частині нижньодашавської підсвіти (до НД-5), натомість маломінералізовані – на всіх горизонтах, але концентруються переважно в НД-4, 5 та НД-7. При цьому розсоли з М > 100 г/л присутні тільки в горизонтах НД-1–3. У водах верхньодашавської підсвіти (ВД-10–13) мінералізація змінюється в межах 28,8–61,9 (середнє – 43,8 г/л), маломінералізована (1,76 г/л) вода – у горизонті ВД-9. Результати розрахунків бароосмотичних характеристик пластових вод по горизонтах засвідчили, що гідрогеологічні умови в одному і тому самому горизонті на різних ділянках величезної за розмірами Хідновицької площі можуть сильно відрізнятися, і пов’язано це, насамперед, з різною проникністю порід. Виявлено постійний глибинний бароосмотичний потік молекул H₂O (з домішкою NaCl) догори розрізом, який надав більшості пластових вод характерний тільки для цього родовища хлоридно-натрієвий склад та значну поширеність маломінералізованих вод в усіх горизонтах. Вплив геологічно тривалого бароосмосу на північно-західному блоці Хідновицької структури виявився значно сильнішим, аніж на південно-східному, де проникність відкладів набагато більша і важливу роль могла відігравати проста фільтрація. Існування на Хідновицькому газовому родовищі постійного бароосмотичного потоку молекул Н₂О із глибинних структур дозволяє припускати можливість і постійного потоку газів із надр Крукеницької западини через сильно розігріті розущільнені ділянки глинистих порід як своєрідний прояв газового осмосу. uk_UA
dc.description.abstract We have conducted a baroosmotic analysis of hydrogeological conditions at a gas field of underthrust type. It appears that one can observe edge waters of different origin: metamorphosed sea waters of low and high (up to 62 g/l) mineralization, deep-seated salt brines, condensation waters and closed to them by composition waters of baroosmotic flows. More concentrated waters are found in the upper part of the Lower Dashava Subformation (up to LD5), and low-mineralized are distributed throughout all horizons, but are mainly concentrated in LD4 and LD5 and LD7. In addition, brines with M > 100 g/l are found at horizons LD1, 2 and 3 only. In waters of the Upper Dashava Subformation (UD 10–13) mineralization ranges within the limits of 28.8–61.9 (average – 43.8 g/l), lowmineralized (1.76 g/l) water is found at the horizon of UD9. Low-mineralized waters are concentrated in localities of slightly permeable deposits and concentrated ones in localities of high-permeable deposits where the relative role of the baroosmotic transfer and filtration should be different not only for waters, but for gases too. Results of calculation of baroosmotic characteristics of edge waters by horizons have testified to that hydrogeological condition in the same horizon at different localities of the Khidnovychy area of enormous size can differ sufficiently one from another, and this is connected first of all, with different permeability of rocks. Constantly acting deep-seated baroosmotic flow of H₂O-molecules (with admixture of NaCl) is found upward the section which gave the chloride-sodium composition, characteristic of these fields only, to most edge waters and sufficient extension of low-mineralized waters in all horizons. The influence of geologically prolonged baroosmose in the north-western block of the Khidnovychy structure has appeared to be much stronger than that one in the south-eastern block where permeability of deposits is much higher and simple filtration could play an important role. The existence of continuous baroosmotic flow of H₂O-molecules from the deep-seated structures at the Khidnovychy gas field allows us to suppose the possibility of constant flow of gases from the bowels of the Krukenychy deep through heated unconsolidated sites of clay rocks as a kind of gas osmose manifestation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геологія і геохімія горючих копалин
dc.subject Гідрогеологія uk_UA
dc.title Бароосмотичний аналіз гідрогеологічних умов Хідновицького газового родовища (Українське Передкарпаття) uk_UA
dc.title.alternative Baroosmotic analysis of hydrogeological conditions at Khidnovychy gas field (Ukrainian Precarpathia) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 551.49+552.52+541.123:550.41


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис