Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Система видів суспільної ефективності: критерії ефективності електроенергетики України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кадермєєва, Д.С.
dc.date.accessioned 2013-09-19T10:09:36Z
dc.date.available 2013-09-19T10:09:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Система видів суспільної ефективності: критерії ефективності електроенергетики України / Д.С. Кадермєєва // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 361-365 — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49457
dc.description.abstract Визначено, що суспільна ефективність національної економіки є узагальнюючою сукупністю діалектично пов’язаних сфер суспільного відтворення, які послідовно формуються на рівні підприємства, галузі та національної економіки і можуть мати зовнішній та внутрішній вимір за відповідними критеріями оцінки. За таким підходом з урахуванням специфіки електроенергетичної галузі України обґрунтовано її зовнішні та внутрішні критерії ефективності. Ключові слова: суспільна ефективність, економічна ефективність, соціальна ефективність, екологічна ефективність, ефективність сфер суспільного відтворення, критерій, національна економіка, електроенергетична галузь. uk_UA
dc.description.abstract Определено, что общественная эффективность национальной экономики является обобщающей совокупностью диалектически связанных сфер общественного воспроизводства, которые последовательно формируются на уровне предприятия, области, национальной экономики и могут иметь внешнее и внутреннее измерение по соответствующим критериям оценки. Используя такой подход и учитывая специфику электроэнергетической отрасли Украины, обоснованы ее внешние и внутренние критерии эффективности. Ключевые слова: общественная эффективность, экономическая эффективность, социальная эффективность, экологическая эффективность, эффективность сфер общественного воспроизводства, критерий, национальная экономика, электроэнергетическая отрасль. uk_UA
dc.description.abstract It was determined that the public efficiency of national economy is generalizing set of dialectically related spheres of social reproduction, which are sequentially formed on the level of an enterprise, region, and national economy and may have internal and external measurement regarding relevant assessment criteria. Using this approach and taking into account the specifics of the power industry of Ukraine, its external and internal performance criteria are justified. Keywords: public efficiency, economic efficiency, social efficiency, ecological efficiency, efficiency of social reproduction spheres, criterion, national economy, power industry. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Соціально-економічні проблеми розвитку промисловості uk_UA
dc.title Система видів суспільної ефективності: критерії ефективності електроенергетики України uk_UA
dc.title.alternative Система видов общественной эффективности: критерии эффективности элект¬роэнергетики Украины uk_UA
dc.title.alternative System of types of public efficiency: performance criteria of power industry in Ukraine. uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.001.36: 621.31(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис