Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Взаимосвязь морфофункционального состояния биологических барьеров и митохондрий в легких и сердце и основних параметров внешнего дыхания, газообмена, кровообращения при гипоксии и стрессе

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Розова, Е.В.
dc.date.accessioned 2013-06-03T16:51:04Z
dc.date.available 2013-06-03T16:51:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Взаимосвязь морфофункционального состояния биологических барьеров и митохондрий в легких и сердце и основних параметров внешнего дыхания, газообмена, кровообращения при гипоксии и стрессе / Е.В. Розова // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 3, ч. 1 (59). — С. 290-294. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/44710
dc.description.abstract Проведено вивчення взаємозв’язку морфофункціонального стану аерогематичного бар’єру легень (АГБ) та гематопаренхіматозного бар’єру міокарда (ГПБ) і основних параметрів, що характеризують функцію зовнішнього дихання, кровообіг та газообмін організму, а також морфо- і стереометричних характеристик мітохондрій та споживання О2 тканинами легень і серця. Показано наявність тісної кореляції між товщиною АГБ і об’ємом вентиляції легень, товщиною ГПБ і швидкістю кровотоку при всіх застосованих впливах, що дозволяє припустити існування пошкоджень структури в тканинах легень та серця у випадку достовірних змін вентиляції і кровотоку. Вплив морфо- і стереометричних характеристик мітохондріального апарата клітин на споживання кисню тканинами легень та міокарда є органоспецифічним при гіпоксії і стресі. uk_UA
dc.description.abstract It was study the intercommunication of morphofunctional state of lung air-blood barrier (ABB) and myocardium blood-tissue barrier (BTB) and basic parameters, characterizing the function of ventilation, blood circulations and gas exchange in organism, and also morpho- and stereometry descriptions of mitochondria nd O2 consumption by lung and heart tissues. The presence of close correlation was shown between the thickness of ABB and volume of lung ventilation, the thickness of BTB and speed of blood flow at all used influences, what allows to suppose the existence of violations of structure in lung and heart tissues in case of reliable changes of ventilation and blood flow. Influence of morpho- and stereometry descriptions of mitochondrial apparatus of cells on the consumption of oxygen by lung and myocardium tissues is organospecify under hypoxia and stress. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Взаимосвязь морфофункционального состояния биологических барьеров и митохондрий в легких и сердце и основних параметров внешнего дыхания, газообмена, кровообращения при гипоксии и стрессе uk_UA
dc.title.alternative Взаємозв’язок морфофункціонального стану біологічних бар’єрів та мітохондрій в легенях та серці і основних параметрів зовнішнього дихання, газообміну, кровообігу при гіпоксії та стресі uk_UA
dc.title.alternative Intercommunication of the morphofunctional state of biological barriers and mitochondria in lung and heart with main parameters of ventilation, gas exchange, blood circulation under hypoxiaand stress uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 57.012.3:57.086.3:[75.041+57.042]


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис