Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Порівняльна характеристика жирнокислотного спектра в діагностичних фізіологічних середовищах хворих на генералізований пародонтит

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сергеєва, І.Є.
dc.contributor.author Брюзгіна, Т.С.
dc.date.accessioned 2012-11-12T18:09:01Z
dc.date.available 2012-11-12T18:09:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Порівняльна характеристика жирнокислотного спектра в діагностичних фізіологічних середовищах хворих на генералізований пародонтит / І.Є. Сергеєва, Т.С. Брюзгіна // Доп. НАН України. — 2011. — № 8. — С. 183-188. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38561
dc.description.abstract Методом газорідинної хроматографії досліджено жирнокислотний спектр у периферичній крові, секреті gl. Parotis та фільтраті пародонтальних кишень (ПК) 124 хворих на генералізований пародонтит І–ІІ ступеня. Встановлено однонаправлене збільшення до 50% насичених жирних кислот — міристинової (C14:0) та пальмітинової (C16:0), що свідчить про окиснення мембранних фосфоліпідів клітин. Сума ненасичених та поліненасичених жирних кислот має тенденцію до компенсаторного зниження, насамперед за рахунок лінолевої кислоти (C18:2) з подальшим пероксидним окисненням арахідонової кислоти (C20:4). Виявлені зміни свідчать про порушення біохімічних процесів в ендотелії судин, текучості мембран клітин насамперед в осередках дистрофічно-запальних пошкоджень. Неінвазивні методи визначення жирнокислого спектра є об'єктивними діагностичними та патогноматичними тестами, які достовірно відображають локалізацію та ступінь тяжкості процесів пероксидації у хворих на генералізований пародонтит. uk_UA
dc.description.abstract We present the study of the fatty acid spectrum in peripheral blood, secret gl. Parotis, and filtrate of periodontal pockets (PP) of 124 patients with generalized parodontitis of the I–II stages. By the method of gas-liquid chromatography, we found the unidirectional increase of saturated myristic (C14:0) and palmitic (C16:0) acids to 50% in erythrocytes, PP, and secret gl. Parotis, which shows the oxidation of membrane phospholipids of cells. The amount of unsaturated and polyunsaturated fatty acids tends to a compensating decrease, primarily due to linoleic acid (C18:2), followed by the peroxidation of arachidonic acid (C20:4). The determined changes give evidence of the violation of biochemical processes in the endothelium of blood vessels and the cell membrane fluidity in the zones of dystrophic-inflammatory damage. Non-invasive methods of determining the spectrum of fatty acids are the objective diagnostic and pathognomonic tests that accurately reflect the location and the severity of peroxidation processes in patients with GP. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title Порівняльна характеристика жирнокислотного спектра в діагностичних фізіологічних середовищах хворих на генералізований пародонтит uk_UA
dc.title.alternative Comparison of fatty acid spectra in diagnostic physiological media of patients with generalized parodontitis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.314.17-008.1-031.81:577.115.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис