Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фемінітиви північного наріччя української мови

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Брус, М.
dc.date.accessioned 2012-10-17T09:25:59Z
dc.date.available 2012-10-17T09:25:59Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Фемінітиви північного наріччя української мови / М. Брус // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — 2010. — № 22(II). — С. 23-34. — Бібліогр.: 12 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0097
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37498
dc.description.abstract Наукова стаття є першою спробою здійснити комплексний аналіз фемінітивів північного наріччя української мови з використанням відомих на сьогодні лінгвістичних джерел (лексикографічних, монографічних тощо) і показати своєрідність фемінікону цього етнографічного регіону України. У ній проаналізовано загальні і власні назви жінок на лексичному й дериваційному рівнях, показано спільні й відмінні риси в їх семантичній і словотвірній організації. Відзначено, що для північного наріччя характерне активне творення специфічних прізвиськ жінок, значне переважання їх над апелятивами, розвиток лексичної і словотвірної синонімії фемінітивів, панування стилістично маркованих найменувань жінок – переважно власних фемінітивів-діалектизмів, відображення ними специфіки північного наріччя. uk_UA
dc.description.abstract Научная статья есть первым шагом в проведении комплексного исследования феминитивов северного наречия украинского языка с использованием известных сегодня лингвистических трудов (лексикографических, монографических и т.д.), показать своеобразие феминикона этого етнографического региона Украины. В ней проанализировано нарицательные и собственные имена женщин на лексическом и деривационном уровнях, показано совпадающие и отличительные черты в их семантической и словообразовательной организациях. Отмечено, что для северного наречия характерно активное словообразование специфических прозвищ женщин, развитие лексической и словообразовательной синонимии феминитивов, доминирование собственных феминитивов-диалектизмов, отображение ими специфики северного наречия. uk_UA
dc.description.abstract The article is the first attempt to make a complex analysis of the North Ukrainian vernacular using known at present linguistic sources (lexicographic, monographic, etc.) and to show the peculiar character of the feminicon of this ethnographic area of Ukraine. There have been analyzed female common and proper names on the lexical and derivational levels. Their common and distinctive features in their semantic and word-building organization have been shown. It has been pointed out that the North Ukrainian vernacular is characterized by the active forming of specific female nicknames, by their considerable prevalence over appeals, by the development of lexical and wordbuilding synonymy of feminitives, by the dominance of stylistically marked female names – mainly of feminitives dialectisms, by their reflection of the North Ukrainian specificity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
dc.subject Описова діалектологія uk_UA
dc.title Фемінітиви північного наріччя української мови uk_UA
dc.title.alternative Феминитивы северного наречия украинского языка uk_UA
dc.title.alternative Feminitives of the North Ukrainian Vernacular uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 81΄282.2:81΄373


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис