Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ізотопний склад вуглецю й кисню кальциту прожилків та вміщаючих порід у межах Лопушнянського нафтового родовища (Українські Карпати)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Наумко, І.М.
dc.contributor.author Загнітко, В.М.
dc.contributor.author Белецька, Ю.А.
dc.date.accessioned 2012-09-30T17:53:47Z
dc.date.available 2012-09-30T17:53:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Ізотопний склад вуглецю й кисню кальциту прожилків та вміщаючих порід у межах Лопушнянського нафтового родовища (Українські Карпати) / I.М. Наумко, В.М. Загнiтко, Ю.А. Белецька // Доп. НАН України. — 2011. — № 2. — С. 110-115. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37231
dc.description.abstract Наведено результати досліджень ізотопного складу вуглецю і кисню кальциту прожилків та вміщаючих порід у межах Лопушнянського нафтового родовища, поклади нафти якого приурочено до платформних відкладів палеогену, крейди і юри, перекритих насувом Карпат. Ізотопний аналіз виявив доволі однорідні значення δ^13 C відповідно −2,3...+2,5 і −0,1...+3,8‰ (стандарт PDB) та δ^18 O — 22,2...27,7 і 23,4...30,5‰ (стандарт SMOW), що не корелюють з глибиною залягання і просторовим розташуванням прожилку, складом й віком вміщаючої породи тощо. Це свідчить про приплив мінералоутворювальних флюїдів потужними системами тріщин у результаті вертикально-міграційних процесів. Отриманими даними підтверджено одноактність надходження вуглеводневмісних флюїдів у проміжку між середнім і пізнім пліоценом внаслідок тектонічної активізації, що сприяла перебудові регіону та відповідно поновленню старих і прокладенню нових шляхів проникання флюїдів. Їхньою вуглеводневою складовою тоді ж було виповнено пастки з формуванням покладів нафти у породах різного віку на родовищі. Заліковування тріщин мінеральною речовиною глибинних високотемпературних флюїдів з утворенням жил і прожилків кальциту відбувалося, очевидно, з єдиного згомогенізованого джерела. uk_UA
dc.description.abstract We present the results of studies of the isotopic composition of carbon and oxygen from the calcite of veinlets and enclosing rocks within the limits of the Lopushna oil field, the oil deposits of which are confined to the platform sediments of Paleogene, Cretaceous, and Jurassic overlapped by overthrust of the Carpathians. The isotopic analysis has revealed sufficiently homogenous values both of δ^13 C, correspondingly, −2.3...+2.5 and −0.1...+3.8‰ (standard PDB), and δ^18 O — 22.2...27.7 and 23.4...30.5‰ (standard SMOW) that are not correlated with a depth of occurrence and the spatial distribution of a veinlet, the composition and the age of enclosing rocks, etc. This testifies to the influx of mineral-forming fluids through thick systems of fractures due to vertical migration processes. Moreover, the data obtained have confirmed the one-act character of the entrance of hydrocarbon-containing fluids at an interval between the Middle and Late Pliocene caused by the tectonic activization that promoted the region's reconstructing and, correspondingly, regenerating old and opening new paths for the penetration of fluids. Then traps with the formation of deposits of oil in rocks of different ages at the field were filled with their hydrocarbon component. The healing of fractures by the mineral substance of deep-seated high-temperature fluids with the formation of calcite veins and veinlets probably occurred from the single homogenized source. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Ізотопний склад вуглецю й кисню кальциту прожилків та вміщаючих порід у межах Лопушнянського нафтового родовища (Українські Карпати) uk_UA
dc.title.alternative The isotopic composition of carbon and oxygen of the calcite of veinlets and enclosing rocks within the limits of the Lopushna oil field (Ukrainian Carpathians) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.4(477.8)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис