Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Біолюмінесцентні бактерії як сенсорні елементи для визначення вмісту іонів важких металів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Задорожняя, А.М.
dc.contributor.author Грузіна, Т.Г.
dc.contributor.author Дибкова, С.М.
dc.contributor.author Ульберг, З.Р.
dc.date.accessioned 2011-10-29T22:19:27Z
dc.date.available 2011-10-29T22:19:27Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Біолюмінесцентні бактерії як сенсорні елементи для визначення вмісту іонів важких металів / А.М. Задорожняя, Т.Г. Грузіна, С.М. Дибкова, З.Р. Ульберг // Біотехнологія. — 2008. — Т. 1, № 4. — С. 69-75. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1995-5537
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/28155
dc.description.abstract Виявлено дозозалежний ефект інгібування іонами золота інтенсивності природної люмінесценції штаму Photobacterium phosphoreum В7071 (lux+). Клітини цих бактерій можуть слугувати сенсорним елементом біолюмінесцентного аналізатора для визначення вмісту іонного золота, наприклад у стічних водах золотодобувних та золотопереробних підприємств, з метою контролю додержання технологічних процесів. У результаті кон’югативного схрещування отримано клітини транскон’югату Pseudomonas fragi T2(5), що містять гібридну плазміду (ZnRlux+) і здатні високоспецифічно випромінювати світло під час контакту з іонами цинку. Це уможливлює використання їх як чутливого елемента в біолюмінесцентному високоспецифічному визначенні якісного та кількісного вмісту цього металу в об’єктах довкілля. uk_UA
dc.description.abstract Выявлен дозозависимый эффект ингибирования ионами золота интенсивности природной люминесценции штамма Photobacterium phosphoreum В7071 (lux+). Клетки этих бактерий могут выступать в качестве сенсорного элемента для определения содержания ионного золота, например в сточных водах золотодобывающих и золотоперерабатывающих предприятий, с целью контроля соблюдения технологических процессов. В результате конъюгативного скрещивания получены клетки трансконъюгата Pseudomonas fragi T2(5), которые содержат гибридную плазмиду (ZnRlux+) и способны высокоспецифично испускать свет при контакте с ионами цинка. Это дает возможность использовать их как сенсорный элемент в биолюминесцентном определении качественного и количественного содержания этого метала в объектах окружающей среды. uk_UA
dc.description.abstract It has been shown the doze-dependent inhibition influence of gold ions on Photobacterium phosphoreum В7071 (lux+) natural luminescence. These bacterial cells can serve as a sensor element for ionic gold content detection, for example, in waste-water of gold-mining and gold-processing manufactures for requirements compliance control. The Pseudomonas fragi T2(5) transconjugates, which contain hybrid plasmid (ZnRlux+) and which are capable of the high-specific of light emission as a result of the contact with zinc ions, have been derived by conjugate crossing method. It enables to use these transconjugates as sensor elements in the high-specific bioluminescent detection of qualitative and quantitative content of this metal in environmental objects. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біотехнологія
dc.subject Експериментальні статті uk_UA
dc.title Біолюмінесцентні бактерії як сенсорні елементи для визначення вмісту іонів важких металів uk_UA
dc.title.alternative Биолюминесцентные бактерии как сенсорные элементы для определения содержания ионов тяжелых металлов uk_UA
dc.title.alternative Bioluminescent bacteria as sensor elements for the heavy metals ions' content detection uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 541.13:577.112.087


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис