Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author П’ятчаніна, Т.В.
dc.contributor.author Огородник, А.М.
dc.contributor.author Васильєв, О.В.
dc.contributor.author Чьочь, В.В.
dc.date.accessioned 2022-07-21T15:14:42Z
dc.date.available 2022-07-21T15:14:42Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук / Т.В. П’ятчаніна, А.М. Огородник, О.В. Васильєв, В.В. Чьочь // Наука та інновації. — 2020. — Т. 16, № 3. — С. 81-87. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin16.03.081
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/184850
dc.description.abstract Вступ. Сьогодні прогрес і конкурентоспроможність у галузі медико-біологічних наук (МБН) досягається за рахунок розвитку інноваційних біологічних, медичних, фармацевтичних наукоємних технологій і науково-технічних розробок, які є результатом виконання науково-дослідних робіт та проєктів. Проблематика. Проведення патентно-інформаційного пошуку (ПІП) є невід’ємною складовою наукових досліджень, розробки та впровадження нової продукції. ПІП дозволяє визначити науково-технічний рівень розробок в медико-біологічній галузі й спрогнозувати тенденції їхнього розвитку. Проте, в науковій літературі сьогодні відсутні систематизовані відомості стосовно особливостей моніторингу інтелектуальної власності в медицині та біології як частини формування науково-інноваційної стратегії установи. Мета. Аналіз патентних та інформаційних баз даних для визначення найбільш релевантних для реалізації ефективної стратегії патентних досліджень у галузі медико-біологічних наук. Матеріали й методи. Сучасні міжнародні та вітчизняні джерела інформації та наукової комунікації — наукові статті, матеріали періодичних видань, ресурси Інтернет, патентні бази даних (БД), нормативно-правові документи, опрацьовані методами структурно-логічного і порівняльного контентаналізу та узагальнення результатів проведеного аналізу. Результати. Специфіка використання національних та міжнародних БД полягає як у спеціалізації їх пошукових можливостей, так і у повноті надання предметної інформації у кожній галузі наук. При проведенні ПІП у галузі МБН доцільно використовувати пошук в патентних та науково-технічних БД — це дає можливість отримати повну інформацію про новизну об’єкту господарської діяльності, перспективні комерційні рішення в медицині та біології. Висновки. Проаналізовано патентні та інформаційні БД для визначення найбільш релевантних документів, що відповідають пошуковому запиту для проведення патентно-інформаційних досліджень у галузі медико-біологічних наук у наукових установах та вищих навчальних закладах. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. Today, progress and competitiveness in the field of biomedical sciences is achieved through the development of innovative biological, medical, and pharmaceutical high-tech technologies and R&D developments, resulting from the implementation of R&D projects. Problem Statement. Patent information retrieval is an integral part of research, development, and introduction of new products. The patent information retrieval allows determining the scientific and technical level of developments in the medical and biological sphere and predicting the trends of their development. However, in scholarly research literature today there is no systematic information on the features of monitoring intellectual property in medicine and biology, as part of the formation of the scientific and innovation strategy of the institution. Purpose. Analysis of patent and information databases to determine the most relevant for the implementation of an effective strategy for patent research in the field of biomedical sciences. Materials and Methods. The sources of information and scientific communication — scholarly research articles, periodicals, Internet resources, patent databases, and regulatory documents. The methodological basis of the research is the methods of structural-logical and comparative content analysis of international and domestic patent databases and a synthesis of the results of the analysis. Results. The specificity of the use of national and international databases lies in the specialization of their search capabilities and in the completeness of the provision of subject information in each branch of science. When conducting a patent information search in the field of biomedical sciences, it is advisable to use a search in patent and R&D databases. This gives the opportunity to get complete information about the novelty of the object of economic activity, promising commercial solutions in medicine and biology. Conclusions. Patent and information databases have been analyzed to determine the most relevant documents corresponding to the search query for conducting patent information research in the field of biomedical sciences in R&D institutes and higher educational establishments. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Науково-технічні інноваційні проєкти Національної академії наук України uk_UA
dc.title Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук uk_UA
dc.title.alternative Patent Information Search as Modern Tool of Research in the Field of Medical and Biological Sciences uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис