Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Система автоматизованого оперативного контролю радіаційної обстановки швидкого реагування на базі літального апарату

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Забулонов, Ю.Л.
dc.contributor.author Буртняк, В.М.
dc.contributor.author Одукалець, Л.А.
dc.date.accessioned 2022-07-21T15:14:03Z
dc.date.available 2022-07-21T15:14:03Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Система автоматизованого оперативного контролю радіаційної обстановки швидкого реагування на базі літального апарату / Ю.Л. Забулонов, В.М. Буртняк, Л.А. Одукалець // Наука та інновації. — 2020. — Т. 16, № 3. — С. 39-46. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin16.03.039
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/184846
dc.description.abstract Вступ. В результаті техногенної аварії на Чорнобильській АЕС в атмосферу було викинуто величезну кількість радіоактивного матеріалу, загальний обсяг якого складно коректно оцінити. Проблематика. Радіоекологічні роботи — це радіаційна розвідка з детальним картуванням рівнів забруднення та проведення систематичних спостережень за радіаційною обстановкою. Одним з найбільш ефективних способів радіаційної розвідки територій, які зазнали радіаційного забруднення, а також пошуку радіоактивних джерел є дистанційне вимірювання приземного гамма-випромінювання за допомогою аерогаммаспектрометрії. Отже, важливим є розроблення та апробація сучасної системи радіаційного, інфрачервоного та візуального оперативного контролю на базі літального апарату (ЛА) для вирішення зазначених завдань. Мета. Розробка сучасного вітчизняного обладнання для автоматизованого оперативного контролю радіаційної обстановки швидкого реагування на базі літального апарату. Матеріали й методи. Використано методи математичного й комп’ютерного моделювання, натурного макетування, машинного проєктування. Для дослідження технічних характеристик системи, її особливостей було проведено натурні випробування окремих її каналів в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Результати. Розроблено та створено інноваційну систему радіаційного, інфрачервоного та візуального оперативного контролю високої чутливості на базі літального апарату «Р-Навігатор» для вирішення задач оперативного дистанційного контролю АЕС та прилеглих територій у випадку виникнення аварійних ситуацій або інцидентів з ядерними та радіаційними матеріалами. Висновки. Запропонована розробка забезпечує високу чутливість детектування гамма-випромінювання, відеозйомку та дистанційну передачу даних на наземні центри управління для оперативного реагування на аварійні ситуації, а також сприяє зменшенню вартості аерогаммаспектрометричних робіт. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. The disaster at the Chornobyl nuclear power plant (ChNPP) resulted in releasing a huge amount of radioactive material into the atmosphere, the total amount of which is difficult to estimate reliably. Problem Statement. Radioecological works are radiation reconnaissance with detailed mapping of contamination levels and systematic monitoring of radiation situation. One of the most effective methods for surveying the areas contaminated with radiation, as well as for searching radioactive sources is remote measurements of ground-level gamma radiation by aerial gamma-ray spectrometry. Therefore, it is important to design and to test a modern system of operational radiation, infrared, and visual control using airborne vehicles to solve these problems. Purpose. Development of modern domestic equipment for automated operational control of the radiation environment using airborne vehicles. Materials and Methods. The methods of mathematical and computer simulation, full scale layout, machine design have been used. In order to study the technical characteristics of the system, its features, field tests of its individual channels have been conducted in the Chornobyl exclusion zone. Results. An automated system for rapid radiation, infrared, and visual radiation operational control and monitoring of the natural environment has been created based on the R-Navigator airborne vehicle for solving problems of remote control of NPPs and adjacent territories in the case of emergency or accidents with nuclear and radioactive materials. Conclusions. The proposed development provides high-sensitivity detection of gamma radiation, video recording and remote data transmission to ground control centers for prompt response to emergencies, as well as contributes to reducing the cost of aero-gamma spectrometric works. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Науково-технічні інноваційні проєкти Національної академії наук України uk_UA
dc.title Система автоматизованого оперативного контролю радіаційної обстановки швидкого реагування на базі літального апарату uk_UA
dc.title.alternative System of Automated Operative Control of Radiation Situation of Fast Reaction on the Literal Apparatus Base uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис