Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Міжнародне наукове співробітництво України: періодичні видання НАН України в світових наукометричних базах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сівова, Т.Ю.
dc.date.accessioned 2022-07-21T15:13:43Z
dc.date.available 2022-07-21T15:13:43Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Міжнародне наукове співробітництво України: періодичні видання НАН України в світових наукометричних базах / Т.Ю. Сівова // Наука та інновації. — 2020. — Т. 16, № 3. — С. 15-26. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin16.03.015
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/184844
dc.description.abstract Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та активізація міжнародного співробітництва України з Європою зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності України на інформаційному ринку. Головною складовою інформаційного ринку є бази даних, входження до яких сприяє розвитку країни у світовому інформаційному просторі. Проблематика. Інформаційна діяльність є галуззю суспільного виробництва, що пов’язана з підготовкою та наданням інформаційних послуг і продуктів, покликаних задовольняти певну групу суспільних потреб. Для забезпечення високоякісного наукового простору та конкурентоспроможності, потрібно об’єктивно оцінювати стан наукової періодики України. Наразі актуальною є проблема представлення періодичних видань у світовому інформаційному просторі, зокрема входження їх до загальновизнаних наукометричних баз даних. Мета. Визначення актуального стану міжнародного наукового співробітництва в розрізі представлення наукової періодики НАН України у світових наукометричних базах. Матеріал та методи. Інформаційну основу дослідження склали законодавчі акти, постанови Кабінету Міністрів України та накази Міністерства освіти і науки України, паперові версії журналів НАН України та їхні власні сайти, інформаційний ресурс «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, пошукові платформи Web of Science, SCOPUS, Google Scholar (Google Академія), бази Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS. Результати. Охарактеризовано входження наукових періодичних видань України до міжнародних реферативних і наукометричних баз даних та їхній актуальний стан. Висновки. Впровадження інформаційних технологій, входження до баз даних та стимульований ними розвиток журналів відкривають шляхи до нарощування (інтенсифікації) міжнародного наукового співробітництва у науковій царині шляхом ширшого представлення результатів діяльності українських вчених у наукових періодичних виданнях. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. The rapid development of information technologies and the intensification of international cooperation between Ukraine and Europe have led to the need for increasing the competitiveness of Ukraine in the information market. The main component of the information market is databases, the entry of which will contribute to the development of the country in the global information space. Problem Statement. Information activity is a branch of social production associated with the preparation and provision of information services and products that satisfy a certain group of social needs. To ensure high-quality scientific space and competitiveness, it is necessary to objectively evaluate the state of scholarly research periodicals of Ukraine. At present, the problem of presenting periodicals in the world information space, in particular, access to universally recognized scientometric databases is of paramount importance. Purpose. Determination of the current state of international scientific cooperation in the context of the scholarly research periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine in the world of scientometric databases. Material and Methods. The information framework of the research includes the legislative acts, the resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the paper versions of the journals of the National Academy of Sciences of Ukraine and their sites, the information resource Scholarly Research Periodicals of Ukraine by the Vernadsky National Library of Ukraine, Web of Science, SCO PUS, Google Scholar (Google Scholar), Index Copernicus, Open Access Journals (DOA J), ERIH PLUS. Results. The introduction of scholarly research periodicals to international abstract and scientometric databases and their actual state has been described. Conclusions. The introduction of information technology, access to databases and the stimulation of their development of magazines open up ways to increase (intensify) international scientific cooperation in the scientific domain by broadening the presentation of the results of researcher activity in scholarly research periodicals. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної діяльності uk_UA
dc.title Міжнародне наукове співробітництво України: періодичні видання НАН України в світових наукометричних базах uk_UA
dc.title.alternative International Scientific Cooperation of Ukraine: Periodical Publications of the National Academy of Sciences of Ukraine in Scientific Bases uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис