Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методичні основи оцінки цінових процесів підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Єрфорт, І.Ю.
dc.date.accessioned 2022-04-07T12:05:00Z
dc.date.available 2022-04-07T12:05:00Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Методичні основи оцінки цінових процесів підприємства / І.Ю. Єрфорт // Вісник економічної науки України. — 2021. — № 2 (41). — С. 156-160. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).156-160
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183660
dc.description.abstract Вирішено завдання визначення наскільки рівень діючих цін і їх динаміка (стабільність, мінливість) задовольняють вимозі нарощування майбутніх грошових потоків підприємства як основи його вартості; як за рахунок цінового маневрування створити додаткові грошові потоки, збільшуючи тим самим вартість. Запропонована наукова розробка проблеми ціноутворення на промисловому підприємстві має наступні теоретико-методологічні відмінності і переваги в порівнянні з існуючими роботами. Управління ціновими процесами орієнтоване на цілі й ідеологію стратегічного управління підприємством, на забезпечення узгодженості поточних рішень з довгостроковими цілями; ціни перетворюються в інструмент стратегічного управління підприємством, що найбільш важливо для підприємств, які реалізують стратегію розвитку. Ціновий механізм стає орієнтованим на вартісні показники інтегральної властивості як основу прийняття цінових рішень. Таким чином, менеджмент підприємства отримує можливість приймати в сфері регулювання цін рішення, що мають кращий потенціал збільшення вартості. Стратегія цінової гнучкості, що реалізується через регулювання поточних цінових коливань у діапазоні, що задовольняє вимогу не зниження рентабельності інвестованого капіталу, забезпечує досягнення ефективного управлінського компромісу між рішеннями про поточні та майбутні грошові потоки, збалансування маркетингових рішень з фінансовими наслідками. uk_UA
dc.description.abstract Решена задача определения насколько уровень действующих цен и их динамика (стабильность, изменчивость) удовлетворяют условию наращивания будущих денежных потоков предприятия как основы его стоимости; как за сет ценового маневрирования создать дополнительные денежные потоки, увеличивая тем самым стоимость. Предложенная научная разработка проблемы ценообразования на промышленном предприятии имеет следующие теоретико-методологические отличия и преимущества по сравнению с существующими работами. Управление ценовыми процессами ориентировано на цели и идеологию стратегического управления предприятием, на обеспечение согласованности текущих решений с долгосрочными целями; цены превращаются в инструмент стратегического управления предприятием, что наиболее важно для предприятий, реализующих стратегию развития. Ценовый механизм становится ориентированным на стоимостные показатели интегрального свойства как основу принятия ценовых решений. Таким образом, менеджмент предприятия получает возможность принимать в области регулирования цен решения, которые имеют лучший потенциал увеличения стоимости. Стратегия ценовой гибкости, которая реализуется через регулирование текучих ценовых колебаний в диапазоне, удовлетворяющем условию не снижения рентабельности инвестированного капитала, обеспечивает достижение эффективного управленческого компромисса между решениями о текучих и будущих денежных потоках, сбалансирование маркетинговых решений с финансовыми последствиями. uk_UA
dc.description.abstract In the article, the author performs a task to estimate how the level of existing prices and their dynamics (stability, variability) meet the requirement of increasing enterprise’s future cash flows which is the base of its value; and how to create additional cash flows by means of price maneuvering, enhancing in such a way the company’s value. Tackling pricing of manufacturing companies this work has the following theoretical and methodical differences and advantages in compare with existing works. Pricing management is directed towards aims and ideology of strategic company management and towards agreement of current decisions with long-term goals; the prices become a tool of strategic company management, which is the most important for companies implementing the strategy of development. The pricing mechanism becomes orientated towards integral cost indicators as a basis for making price decisions. Hereby, the business management is enabled to take price-adjustment decisions with better potential of value increasing. The strategy of price flexibility implementing via regulation of current price fluctuation within some interval meets the requirement of non decreasing profitability rate of invested capital and allows striking the right balance between decisions concerning current and future cash flows and agreeing marketing decisions with financial consequences. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Маркетинг та логістика uk_UA
dc.title Методичні основи оцінки цінових процесів підприємства uk_UA
dc.title.alternative Методические основы оценки ценовых процессов предприятия uk_UA
dc.title.alternative The Methodical Basis of Evaluation of the Company’s Pricing Processes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.5:658


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис