Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Міжнародний високотехнологічний кластер як складова сучасної концепції європейської інтеграції до науково-освітнього та інноваційного простору

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Залознова, Ю.С.
dc.contributor.author Солдак, М.О.
dc.date.accessioned 2022-04-07T11:21:52Z
dc.date.available 2022-04-07T11:21:52Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Міжнародний високотехнологічний кластер як складова сучасної концепції європейської інтеграції до науково-освітнього та інноваційного простору / Ю.С. Залознова, М.О. Солдак // Вісник економічної науки України. — 2021. — № 2 (41). — С. 113-126. — Бібліогр.: 50 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).113-126
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183645
dc.description.abstract Україні для стабільного, всеохоплюючого та сталого економічного зростання необхідна сучасна промисловість, заснована на розробленні та впровадженні інноваційних технологій Індустрії 4.0. Значний інноваційний потенціал мають високотехнологічні виробництва та послуги. Для їх розвитку Україна має вигідно використати можливості інтеграції до Європейського дослідницького простору як інструменту адаптації стандартів і норм Європейського Союзу у сфері освіти, науки та інновацій. Мета статті полягає в обґрунтуванні науковометодичних положень щодо формування відповідної ніші українсько-польського науково-освітнього та інноваційного простору у вигляді пілотного проєкту створення міжнародного високотехнологічного кластера Індустрії 4.0 за участю промислових підприємств та установ освіти і науки. На прикладі Придніпровського економічного району обґрунтовано науково-методичні положення проведення експерименту з формування відповідної ніші українсько-польського науково-освітнього та інноваційного простору у вигляді пілотного проєкту створення міжнародного високотехнологічного кластера. Відзначено, що його ключовим актором може виступати науковий центр – установа, зорієнтована на виконання конкретних функцій з метою науково-інноваційного забезпечення модернізації промисловості безвідносно до адміністративно-територіальних меж. Ефективне функціонування технологічних парків є необхідним для об’єднання в єдине ціле освіти, науки та виробництва. Створення представництва головної науково-освітньої установи-стейкхолдера польської сторони на території технопарку в Україні та представництва українського наукового центру на території польського технопарку має забезпечити обом сторонам PR-підтримку на території країн-учасниць, доступ до маркетингових досліджень ринку, експертних консультацій, спілкування з інвесторами, програмістами. uk_UA
dc.description.abstract Украине для стабильного, всеобъемлющего и устойчивого экономического роста необходима современная промышленность, основанная на разработке и внедрении инновационных технологий Индустрии 4.0. Значительным инновационным потенциалом обладают высокотехнологические производства и услуги. Для их развития в Украине должны выгодно использоваться возможности интеграции в Европейское исследовательское пространство как инструмент адаптации стандартов и норм Европейского Союза в сфере образования, науки и инноваций. Цель статьи состоит в обосновании научно-методических положений формирования соответствующей ниши украинско-польского научно-образовательного и инновационного пространства в виде пилотного проекта создания международного высокотехнологического кластера Индустрии 4.0 с участием промышленных предприятий и учреждений образования и науки. На примере Приднепровского экономического района обоснованы научно-методические положения проведения эксперимента по формированию соответствующей ниши украинско-польского научно-образовательного и инновационного пространства в виде пилотного проекта создания международного высокотехнологичного кластера. Отмечено, что его ключевым актором может выступать научный центр – учреждение, ориентированное на выполнение конкретных функций с целью научно-инновационного обеспечения модернизации промышленности безотносительно административно-территориальных границ. Эффективное функционирование технологических парков необходимо для объединения в единое целое образования, науки и производства. Создание представительства главного научно-образовательного учреждения-стейкхолдера польской стороны на территории технопарка в Украине и представительства украинского научного центра на территории польского технопарка должно обеспечить обеим сторонам PR-поддержку на территории стран-участниц, доступ к маркетинговым исследованиям рынка, экспертным консультациям, общению с инвесторами, программистами. uk_UA
dc.description.abstract Ukraine requires modern industry for stable, inclusive and sustainable economic growth, which is based on the development and implementation of innovative technologies in Industry 4.0. High-tech productions and services have significant innovative potential. In order to develop them, Ukraine should make its profit of the opportunities of integration into the European Research Area as a tool for adapting the standards and norms of the European Union in the field of education, science and innovation. The work is aimed at substantiating scientific and methodological provisions for the formation of a relevant niche of Ukrainian-Polish scientific, educational and innovation space in the form of a pilot project to create an international high-tech cluster of Industry 4.0 with industrial enterprises and educational institutions. The scientific and methodical provisions of the experiment on the formation of the relevant niche of the Ukrainian-Polish scientific-educational and innovation space in the form of a pilot project to create an international high-tech cluster are substantiated on the example of the Pridneprovsky economic region. It is noted that its key actor can be recognized as a research center – an institution that is focused on performing specific functions in order to scientifically and innovatively ensure the modernization of industry regardless of administrative and territorial boundaries. The effective functioning of science parks is necessary to combine education, science and industry. The establishment of a representative office of the main stakeholder educational institution of the Polish side on the territory of the science park in Ukraine and a representative office of the Ukrainian research center in the Polish science park should provide both parties with PR support in the territory of the participating countries, access to market research, expert advice, investors and programmers communication. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Менеджмент інновацій uk_UA
dc.title Міжнародний високотехнологічний кластер як складова сучасної концепції європейської інтеграції до науково-освітнього та інноваційного простору uk_UA
dc.title.alternative Международный высокотехнологический кластер как составляющая современной концепции европейской интеграции в научно-образовательное и инновационное пространство uk_UA
dc.title.alternative International High-Tech Cluster as a Component of the Modern Concept of European Integration into the Scientific-Educational and Innovation Space uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.45:37:339.924


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис