Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ландшафтний парк як спосіб ревіталізації відвалів доменних шлаків

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Амоша, О.О.
dc.contributor.author Кочешкова, І.М.
dc.date.accessioned 2022-04-07T10:48:40Z
dc.date.available 2022-04-07T10:48:40Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Ландшафтний парк як спосіб ревіталізації відвалів доменних шлаків / О.О. Амоша, І.М. Кочешкова // Вісник економічної науки України. — 2021. — № 2 (41). — С. 71-75. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).71-75
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183640
dc.description.abstract Шлакові відвали негативно впливають на стан довкілля, погіршуючи його, в той же час у світі є приклади ревіталізації промислових територій, в тому числі відвалів. Багато років тому в Азовському морі в акваторії Маріуполя з’явилася гора шлаку. Вона створена штучно із залишків металургійного виробництва. Переробка шлаку – процес тривалий. І вона може вирішити проблему в одному єдиному випадку: якщо шлаки, що знову утворюються, переробляються на 100%. Але це стосується лише нових відходів. Зі старими – складніше. Наприклад, у випадку з Маріупольською горою шлак там уже настільки злежався, що повністю забрати його з узбережжя буде практично неможливо. Ландшафтна рекультивація постіндустріальних об’єктів – новий напрямок для всього світу. В статті розглянуто можливості озеленення шлакових відвалів. Враховуючи стан шлакової гори та можливості озеленення відвалів є можливим і доцільним створення ландшафтного парку на її місті. Щоб ландшафтний парк відповідав сучасним екологічним нормам треба повністю забезпечити його енергією з відновлювальних джерел. У той же час потрібно аби всі зрозуміли, що такий проєкт, як створення ландшафтного парку, стосується кожного з мешканців міста. Оскільки у створенні ландшафтного парку зацікавлені всі, то найбільш прийнятним буде акціонерний краудінвестинговий проєкт. Отже, можливою та найбільш доцільною для вирішення проблеми шлакових відвалів є ревіталізація, тобто створення ландшафтного парку із використанням відновлювальних джерел енергії на засадах краудінвестингу. uk_UA
dc.description.abstract Шлаковые отвалы оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды, ухудшая ее, в то же время в мире есть примеры ревитализации промышленных территорий, в том числе отвалов. Много лет назад в Азовском море в акватории Мариуполя появилась гора шлака. Она создана искусственно из остатков металлургического производства. Переработка шлака – процесс длительный. И она может решить проблему в одном единственном случае: если вновь образующиеся шлаки перерабатываются на 100%. Но это касается только новых отходов. Со старыми – сложнее. К примеру, в случае с Мариупольской горой шлак там уже настолько слежался, что полностью забрать его с побережья будет практически невозможно. Ландшафтная рекультивация постиндустриальных объектов – это новое направление для всего мира. В статье рассмотрены возможности озеленения шлаковых отвалов. Учитывая состояние шлаковой горы и возможности озеленения отвалов, возможно и целесообразно создание ландшафтного парка на ее месте. Чтобы ландшафтный парк соответствовал современным экологическим нормам нужно полностью обеспечить его энергией из возобновляемых источников. В то же время нужно, чтобы все поняли, что такой проект, как создание ландшафтного парка, касается каждого из жителей города. Поскольку в создании ландшафтного парка заинтересованы все, то наиболее приемлемым будет акционерный краудинвестинговый проект. Так что возможной и наиболее целесообразной для решения проблемы шлаковых отвалов является ревитализация, то есть создание ландшафтного парка с использованием возобновляемых источников энергии на основе краудинвестинга. uk_UA
dc.description.abstract Slag heap have negative impact on the environment, at the same time the world has successful examples of industrial areas revitalization including heaps. The slag landfill appeared years ago in water area of Mariupol city, the Sea of Azov. It was from metallurgy industry wastes. Utilization of slag is a time consuming process. It can be efficient in one case only: if 100% of produced slag is utilized. However, it concerns new waste. To utilize the old waste is much harder. For instance, in case of Mariupol city landfill slag there is so caked that it is very hard to get it away from the shore. Landscape reclamation of post-industrial areas is a new global trend. The article considers the possibilities of landscaping slag heap. Taking into account the condition of the slag pile and possibilities of landscaping, it is feasible to create a landscape park. To meet the up-to-date environmental requirements the landscape park should have renewable energy. At the same time, the project of a landscape park creation is important for all therefore every resident of the city should be aware of it. Because the creation of the landscape park matters everybody the crowd-investing project with share capital is the most acceptable form of landscape park creation. Therefore, the most feasible way to solve slagheaps problem is the revitalization that is creation of a landscape park powered by renewable energy using crowd-investing approach. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Регіональна економіка uk_UA
dc.title Ландшафтний парк як спосіб ревіталізації відвалів доменних шлаків uk_UA
dc.title.alternative Ландшафтный парк как способ ревитализации отвалов доменных шлаков uk_UA
dc.title.alternative A landscape park as a way of revitalizing slag heap of blast-furnace slag uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338+669.162+712.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис