Показати простий запис статті

dc.contributor.author Резніченко, В.А.
dc.date.accessioned 2022-03-27T17:55:01Z
dc.date.available 2022-03-27T17:55:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation 60 років базам даних (частина друга) / В.А. Резніченко // Проблеми програмування. — 2021. — № 4. — С. 36-61. — Бібліогр.: 227 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.other DOI: http://doi.org/10.15407/pp2021.04.036
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183494
dc.description.abstract Наводиться огляд досліджень і розробок баз даних з моменту їх виникнення в 60-х роках минулого століття і по сьогодні. Виділяються наступні етапи: виникнення і становлення, бурхливий розвиток, епоха реляційних баз даних, розширені реляційні бази даних, пост-реляційні бази даних і великі дані. На етапі становлення описуються системи IDS, IMS, Total і Adabas. На етапі бурхливого розвитку висвітлені питання архітектури баз даних ANSI/X3/SPARC, пропозицій КОДАСИЛ, концепції і мов концептуального моделювання. На етапі епохи реляційних баз даних наводяться результати наукової діяльності Е. Кодда, теорія залежностей і нормальних форм, мови запитів, експериментальні дослідження і розробки, оптимізація та стандартизація, управління транзакціями. Етап розширених реляційних баз даних присвячений опису темпоральних, просторових, дедуктивних, активних, об’єктних, розподілених та статистичних баз даних, баз даних масивів, а також машин баз даних і сховищ даних. На наступному етапі розкрита проблематика постреляційних баз даних, а саме, NOSQL-, NewSQL- і онтологічних баз даних. Шостий етап присвячено розкриттю причин виникнення, характерних властивостей, класифікації, принципів роботи, методів і технологій великих даних. Нарешті, в останньому розділі подається короткий огляд досліджень і розробок по базах даних в Радянському Союзі. uk_UA
dc.description.abstract The article provides an overview of research and development of databases since their appearance in the 60s of the last century to the present time. The following stages are distinguished: the emergence formation and rapid development, the era of relational databases, extended relational databases, post-relational databases and big data. At the stage of formation, the systems IDS, IMS, Total and Adabas are described. At the stage of rapid development, issues of ANSI/X3/SPARC database architecture, CODASYL proposals, concepts and languages of conceptual modeling are highlighted. At the stage of the era of relational databases, the results of E. Codd’s scientific activities, the theory of dependencies and normal forms, query languages, experimental research and development, optimization and standardization, and transaction management are revealed. The extended relational databases phase is devoted to describing temporal, spatial, deductive, active, object, distributed and statistical databases, array databases, and database machines and data warehouses. At the next stage, the problems of post-relational databases are disclosed, namely, NOSQL-, NewSQL- and ontological databases. The sixth stage is devoted to the disclosure of the causes of occurrence, characteristic properties, classification, principles of work, methods and technologies of big data. Finally, the last section provides a brief overview of database research and development in the Soviet Union. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Моделі і засоби систем баз даних та знань uk_UA
dc.title 60 років базам даних (частина друга) uk_UA
dc.title.alternative 60 Years of Databases (part two) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.94


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис