Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Application of Semantic Modeling to Formalized Knowledge Assessment Based on Open Encyclopedic Resources

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gladun, A.Ya.
dc.contributor.author Rogushina, Yu.V.
dc.contributor.author Khala, K.O.
dc.date.accessioned 2021-11-02T16:26:35Z
dc.date.available 2021-11-02T16:26:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Application of Semantic Modeling to Formalized Knowledge Assessment Based on Open Encyclopedic Resources / A.Ya. Gladun, Yu.V. Rogushina, K.O. Khala // Control systems & computers. — 2020. — № 1. — С. 71-79. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.other DOI https://doi.org/10.15407/usim.2020.01.071
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181119
dc.description.abstract It is suggested to use semantically markup open encyclopedic resources as a source of knowledge for validation of distance learning outcomes. Evaluation of the results of distance learning is based on the creation of a personal ontology by students of the discipline, which includes the basic concepts and relationships between them. These concepts can be obtained from relevant encyclopedic resources and perform an automatic comparison of the student's ontology of knowledge with the standard ontology of the subject. The results of this comparison allow us to identify errors in the understanding of parts of domain knowledge (discipline, subject) and to improve the standard ontological model of the discipline as a whole. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті – представлення підходів для побудови онтологій домену для подання знань викладача та студентів зі застосуванням зовнішнього джерела знань, а також алгоритм для автоматичного порівняння побудованих онтологій, що забезпечує відповідність ієрархічних рівнів у термінах таксономії. Спираючись на оцінки результатів навчання студентів, можна надавати структуровані пояснення щодо помилок, яких припустилися студенти. Результати. Запропоноване оцінювання результатів дистанційного навчання базується на аналізі онтологій дисципліни, створених студентами. Такі онтології будуються з основних концепцій сфери навчання та зв’язків між ними, запропонованих викладачем. Автоматизоване узгодження онтологій студентів із еталонною, розробленою викладачем, дозволяє виявити та класифікувати помилки учнів щодо розуміння дисципліни. Відкриті енциклопедичні ресурси використано як джерело знань для побудови й оновлення еталонної онтології дисципліни. Використання семантичної розмітки (наприклад, SemanticMediaWiki) енциклопедичним ресурсом значно спрощує отримання та подальше використання знань. uk_UA
dc.description.abstract Цель статьи – представление подходов к построению онтологий домена для представления знаний преподавателя и студентов с применением внешнего источника знаний, а также алгоритма для автоматического сравнения построенных онтологий, который обеспечивает соответствие иерархических уровней в терминах таксономии. Опираясь на оценки результатов обучения студентов, можно предоставлять структурированные объяснение допущенных студентами ошибок. Результаты. Предложенная оценка результатов дистанционного обучения базируется на анализе онтологий дисциплины, созданных студентами. Такие онтологии строятся из основных концепций сферы обучения и отношений между ними, предложенных преподавателем. Автоматизированное сравнение онтологий студентов с эталонной, разработанной преподавателем, позволяет выявить и классифицировать ошибки учащихся в понимании дисциплины. Открытые энциклопедические ресурсы использованы как источник знаний для построения и обновления эталонной онтологии дисциплины. Использование семантической разметки (например, SemanticMediaWiki) энциклопедическим ресурсом значительно упрощает получение и дальнейшее использование знаний. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Applications uk_UA
dc.title Application of Semantic Modeling to Formalized Knowledge Assessment Based on Open Encyclopedic Resources uk_UA
dc.title.alternative Використання відкритих енциклопедичних ресурсів для семантичного оцінювання результатів навчання uk_UA
dc.title.alternative Использование открытых энциклопедических ресурсов для семантического оценивания результатов обучения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.853, 004.55


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис