Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Результати застосування прямопошукових геофізичних методів для виявлення і локалізації зон скупчення та міграції водню в розрізах Землі і Місяця

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Якимчук, М.А.
dc.contributor.author Корчагін, І.М.
dc.date.accessioned 2021-09-20T16:00:50Z
dc.date.available 2021-09-20T16:00:50Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Результати застосування прямопошукових геофізичних методів для виявлення і локалізації зон скупчення та міграції водню в розрізах Землі і Місяця / М.А. Якимчук, І.М. Корчагін // Доповіді Національної академії наук України. — 2021. — № 1. — С. 65-76. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2021.01.065
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180392
dc.description.abstract Наведені результати експериментальних досліджень на майданчику видобутку водню, ділянках водневої дегазації в різних регіонах, а також на Місяці. Експерименти з використанням прямопошукової технології частотно-резонансної обробки та інтерпретації супутникових знімків і фотознімків проведені з метою вивчення особливостей глибинної будови на ділянках водневої дегазації. Результати інструментальних вимірювань свідчать про те, що на площах і ділянках розташування базальтових вулканів з коренями на різних глибинах практично завжди реєструються сигнали на частотах водню. Під час сканування розрізу відгуки від водню фіксуються практично від верхніх кромок базальтових вулканів до їх коренів. Отже, можна припустити, що базальтові вулкани є свого роду каналами, по яких відбувається міграція водню у верхні горизонти розрізу і далі в атмосферу. У межах багатьох базальтових вулканів на глибині 68 км здійснюється синтез глибинної (живої) води. Збагачена воднем вода є цілющою і може бути використана для оздоровчих цілей. Усі раніше обстежені зони довголіття на Землі розташовані в межах базальтових вулканів, у яких синтезована на глибині 68 км вода мігрує до поверхні і використовується для водопостачання. Поклади водню можуть бути сформовані базальтовими вулканами в розташованих поруч колекторах, перекритих покришками. Ділянка видобутку водню в Малі розташована поза контуром базальтового вулкана; відгуки від водню зафіксовані на майданчику розташування свердловини з мергелів. На локальних ділянках у Карпатах сигнали від водню отримані з доломітів і мергелів. Сформовані поруч з базальтовими вулканами поклади водню в колекторах різного типу можуть бути виявлені і локалізовані під час площинних пошукових робіт з використанням методів частотно-резонансної обробки супутникових знімків і фотознімків. Прямопошукова технологія може бути використана також для вивчення колекторів у кристалічних породах (у базальтах у тому числі). Матеріали роботи, а також опубліковані раніше результати експериментальних досліджень у різних регіонах свідчать про доцільність застосування прямопошукових методів частотно-резонансної обробки супутникових знімків і фотознімків для виявлення зон скупчення водню в районах розташування базальтових вулканів, а також на ділянках водневої дегазації. Застосування мобільної і малозатратної технології дасть можливість істотно прискорити геологорозвідувальний процес на водень, а також знизити фінансові витрати на його проведення. uk_UA
dc.description.abstract The results of experimental studies at the hydrogen production site, hydrogen degassing sites in various regions, as well as on the Moon are presented. Experiments using the direct-prospecting technology of frequency- resonance processing and interpretation of satellite images and photographs are carried out in order to study the features of the deep structure in the areas of hydrogen degassing. The results of instrumental measurements indicate that, in the areas of the basalt volcanoes location with roots at different depths, signals at hydrogen frequencies are almost always recorded. When scanning the cross-section, responses from hydrogen are recorded practically from the upper edges of basalt volcanoes to their roots. Therefore, it can be assumed that basaltic volcanoes are a kind of channels through which hydrogen migrates to the upper horizons of the crosssection and further into the atmosphere. Deep (living) water is synthesized within many basalt volcanoes at a depth of 68 km. Hydrogen-rich water is healing and can be used for wellness purposes. All previously surveyed longevity zones on the Earth are located within basalt volcanoes, in which water synthesized at a depth of 68 km migrates to the surface and is used for the water supply. Hydrogen deposits can be formed by basaltic volcanoes in adjacent sealed reservoirs. The Mali hydrogen production site is located outside the contour of the basalt volcano; hydrogen responses were recorded from marl at the well site. At local sites in the Carpathians, signals from hydrogen are obtained from dolomites and marls. Hydrogen deposits formed near basalt volcanoes in different types of reservoirs can be discovered and localized during areal exploration using the methods of frequency- resonance processing of satellite images and photographs. Direct-prospecting technology can also be used to study reservoirs in crystalline rocks (including basalts). The materials of the article, as well as the previously published results of experimental work in various regions, indicate the advisability of using direct-prospecting methods of frequency–resonance processing of satellite images and photographs to detect zones of hydrogen accumulation in areas, where basalt volcanoes are located, as well as in areas of hydrogen degassing. The use of the mobile low-cost technology will significantly speed up the exploration process for hydrogen, as well as reduce the financial costs for its implementation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Результати застосування прямопошукових геофізичних методів для виявлення і локалізації зон скупчення та міграції водню в розрізах Землі і Місяця uk_UA
dc.title.alternative The results of direct-prospecting geophysical methods used for the detection and localization of zones of hydrogen accumulation and migration in the Earth and the Moon cross-sections uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 528+550.837+553.98


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис