Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування концептуальних засад цифрової трансформації освіти та науки України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Новікова, О.Ф.
dc.contributor.author Антонюк, В.П.
dc.contributor.author Ляшенко, В.І.
dc.contributor.author Азьмук, Н.А.
dc.contributor.author Остафійчук, Я.В.
dc.contributor.author Шамілева, Л.Л.
dc.contributor.author Панькова, О.В.
dc.contributor.author Новак, І.М.
dc.contributor.author Шастун, А.Д.
dc.contributor.author Касперович, А.Ю.
dc.date.accessioned 2021-08-07T18:07:59Z
dc.date.available 2021-08-07T18:07:59Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Формування концептуальних засад цифрової трансформації освіти та науки України / О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, В.І. Ляшенко, Н.А. Азьмук, Я.В. Остафійчук, Л.Л. Шамілева, О.В. Панькова, І.М. Новак, А.Д. Шастун, О.Ю. Касперович // Вісник економічної науки України. — 2021. — № 1 (40). — С. 190-198. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).190-198
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180121
dc.description.abstract В статті обґрунтовано необхідність формування цифрових навичок серед широких верств населення та роль системи освіти в цьому процесі. Відзначено своєчасність розробки проєкту Концепції цифрової трансформації освіти та науки на період до 2026 року, підготовленого Міністерством освіти і науки України. Стисло викладено зміст проєкту Концепції цифрової трансформації та здійснено її експертну оцінку. Відзначено певні позитивні сторони Концепції та систематизовано упущення і слабкі місця проєкту. До основних недоліків віднесено: дисбаланс між освітою та наукою у проєкті Концепції, оскільки в ньому цифрова трансформація науки майже не розглядається; не враховано низки важливих нормативно-правових документів України, в тому числі рамки цифрових компетенцій для громадян України; недостатня спрямованість документу на цифрову модернізацію всього змісту освіти всіх рівнів та забезпечення формування базових цифрових компетенцій у здобувачів освіти. Зроблено висновок, що проєкт потребує суттєвого удосконалення, розроблено рекомендації, які сприятимуть доопрацюванню проєкту Концепції для підвищення його якості та відповідності сучасним трендам цифровізації. uk_UA
dc.description.abstract В статье обоснована необходимость развития цифровых навыков среди населения и роль системы образования в этом процессе. Отмечена своевременность разработки проекта Концепции цифровой трансформации образования и науки до 2026 года, который подготовлен Министерством образования и науки Украины. Кратко изложено содержание проекта Концепции цифровой трансформации, относительно которого была проведена экспертная оценка. Были отмечены некоторые позитивные аспекты Концепции, также были систематизированы упущения и недостатки проекта. К основным недостаткам отнесены: дисбаланс между образованием и наукой в проекте Концепции, поскольку в нем цифровая трансформация науки почти не рассматривается; не принят во внимание ряд важных нормативных документов Украины, включая рамки цифровых компетенций для граждан Украины; недостаточная ориентация документа на цифровую модернизацию содержания образования всех уровней и обеспечение формирования основных цифровых компетенций учащихся. Был сделан вывод о том, что проект нуждается в значительном совершенствовании, разработаны рекомендации, которые будут способствовать пересмотру проекта Концепции в целях повышения ее качества и удовлетворения современным тенденциям цифровизации. uk_UA
dc.description.abstract In the article reasonably the need to develop digital skills among the general population and the role of the education system in this process. Timeliness of project development was noted Concepts of digital transformation of education and science until 2026 prepared by the Ministry of Education and Science of Ukraine. Briefly outline the content of the project Concepts of digital transformation and its expert evaluation was carried out. Certain positive aspects of the Concept were noted and the omissions and weaknesses of the project were systematized. The main disadvantages include: balance between education and science in the Concept project because it contains digital the transformationя Science hardly considered; not taking into account a number of important normative legal documents of Ukraine, including the framework of digital competencies for Ukrainian citizens; insufficient focus of the document on the digital modernization of the entire content of education at all levels and ensuring the formation of basic digital applicants. It was concluded that the project needs significant improvement, recommendations have been developed that will contribute to the revision of the draft Concept to improve its quality and meet modern digitalization trends. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Дискусійний клуб uk_UA
dc.title Формування концептуальних засад цифрової трансформації освіти та науки України uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.2:004:37:001


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис