Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вовк, М.І.
dc.contributor.author Галян, Є.Б.
dc.contributor.author Куцяк, О.А.
dc.date.accessioned 2021-03-19T14:54:08Z
dc.date.available 2021-03-19T14:54:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту / М.І. Вовк, Є.Б. Галян, О.А. Куцяк // Наука та інновації. — 2020. — Т. 16, № 1. — С. 57-72. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin16.01.057
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178835
dc.description.abstract Вступ. Одним з наслідків інсульту є порушення мовленнєвих функцій, серед яких моторна афазія займає значне місце. Проблематика. Синтез ефективних методів і засобів відновлення усного мовлення — актуальне науково-прикладне завдання. Мета. Розробка комп’ютерного комплексу відновлення усного мовлення для масового використання. Матеріали й методи. Використано структурно-функційне моделювання, міостимуляція, математичний апарат логіки предикатів, мови програмування С#, ActionScript 2.0. Результати. Розроблено комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення «ПРОМОВА-2», який реалізує інноваційну технологію відновлення мовлення на базі тренувань рухів кисті й пальців ураженої руки після інсульту. До складу комплексу входять електронні апарати ТРЕНАР® для тренування моторики кисті за різними методами й програмами міостимуляції та спеціалізований програмний модуль ProMova 1.2 у структурі ПК. Модуль ProMova 1.2 містить: блок діагностики мовленнєвих порушень, який програмно реалізує методику кількісного оцінювання порушень моторного і сенсорного компонентів мовлення; блок допомоги лікарю у формуванні персонального плану тренувань кисті за результатами діагностики; базу медичних карт пацієнта; базу знань для ознайомлення з роботою апаратів ТРЕНАР® і методиками тренування кисті. Супроводжувальна документація (методичні рекомендації з практичного використання комплексу «ПРОМОВА-2», посібник користувача модуля ProMova 1.2) сприятимуть масовому використанню комплексу. Результати клінічної апробації підтвердили більшу ефективність застосування інноваційної технології відновлення мовлення, яку реалізує комплекс, порівняно з базовим курсом реабілітації. Висновки. Комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення «ПРОМОВА-2», який реалізує гаму оригінальних функцій (діагностика, реабілітація, надання знань з технології реабілітації), можна рекомендувати для масового використання. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. The speech disorders are one of stroke consequences, among which motor aphasia occupies a significant place. Problem Statement. Synthesis of effective methods and means of oral speech restoration is an urgent scientific and practical task. Purpose. To develop a computer complex for oral speech restoration of mass application. Materials and Methods. Structural-functional modeling, myostimulation, mathematical apparatus of predicate logic, C# and ActionScript 2.0 programming languages. Results. The PROMOVA-2 computer software & hardware complex for personal speech restoration has been developed. It uses the innovative technology of speech restoration based on movements training of the affected hand and fingers after stroke. The complex consists of TRENAR® electronic devices for training motor functions of the affected hand by different methods and programs of myostimulation and ProMova 1.2 software module in the PC structure. ProMova 1.2 contains the unit for speech disorders diagnostics, which uses software for quantitative assessment of motor and sensory components of speech; the unit to help a doctor in the formation of personal plan for training of affected hand proceeding from the results of diagnostics; the patient’s medical records database, and the knowledge base with information on the operation of TRENAR ® devices and hand training techniques. The supporting documents (guidance on the practical use of PROMOVA-2 and user manual of the ProMova 1.2 module) will facilitate the mass use of the complex. The results of the clinical trial have shown a greater efficiency of the innovative speech restoration method implemented using the complex as compared with the basic rehabilitation course. Conclusions. The PROMOVA-2 computer hardware & software complex for personal oral speech restoration performing several functions (diagnostics, speech restoration, and speech restoration knowledge transfer) may be recommended for mass use. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Науково-технічні інноваційні проєкти Національної академії наук України uk_UA
dc.title Комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту uk_UA
dc.title.alternative Computer Software and Hardware Complex for Personal Oral Speech Restoration after a Stroke uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис