Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Наукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бублик, С.Г.
dc.contributor.author Булкін, І.О.
dc.contributor.author Мех, О.А.
dc.date.accessioned 2021-03-19T14:51:40Z
dc.date.available 2021-03-19T14:51:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Наукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства / С.Г. Бублик, І.О. Булкін, О.А. Мех // Наука та інновації. — 2020. — Т. 16, № 1. — С. 33-47. — Бібліогр.: 21 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin16.01.033
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178833
dc.description.abstract Вступ. Можливість розбудови наукоємної економіки в Україні залежить від впровадження стратегічних підходів до формування та здійснення єдиної державної науково-технологічної політики. Однією з основних умов впровадження ефективної державної політики є кількісне та якісне наповнення чинного нормативно-правового поля документами наукової спрямованості. Проблематика. Актуальним науковим завданням постає оцінювання наукової спрямованості актів законодавства як кількісного критерію «наукоємності» вітчизняного законодавства. Мета. Виконати наукометричне оцінювання наукової спрямованості актів вітчизняного законодавства. Матеріали й методи. Основними методами дослідження були: наукометричний (сленговий) метод аналізу текстів нормативно-правових актів, а також статистичні методи структурування та порівняльного аналізу актів законодавства, як статистичних одиниць. Результати. Дослідження статистичної бази актів законодавства вищих органів державної влади за 1992—2018 роки виявило тенденції взаємної неузгодженості прийняття управлінських рішень вищими органами державної влади. Окрім того, було встановлено періодичні, стійкі статистичні взаємозв’язки між інтенсивністю наукової нормотворчості та рівнями витрат на наукову й науково-технічну діяльність. Розроблено оригінальні наукознавчі підходи до оцінки наукової спрямованості вітчизняного законодавства. Висновки. До основних проблем державного управління щодо науково-технологічної сфери в Україні протягом Доби Незалежності належали: управлінські конкуренції за виконавчі повноваження в країні між Кабінетом міністрів та Адміністрацією Президента; зосередження уваги Кабміну на функції перерозподілу видатків на науку; відсутність державних стратегічних (тривалих) підходів до формування та здійснення єдиної (наскрізної) державної (публічної) науково-технологічної політики. Необхідним є реформування системи законодавства України в контексті її наукової спрямованості, зокрема через нагальну необхідність адаптації її до законодавства Європейського Союзу у сфері науки, технологій та інновацій. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. The ability to build a science-intensive economy in Ukraine depends on the implementation of strategic approaches to the formation and implementation of a unified government science and technology policy. One of the main conditions for the implementation of effective government policy is to amend, in terms of quality and quantity, the applicable laws and regulations with documents of scholarly research orientation. Problem Statement. Actual task is to assess the scientse-centric orientation of legislative acts as a quantitative criterion of «knowledge intensity» of the national legislation. Purpose. To obtain scientometric evaluation of science-centric orientation of the national legislative acts. Materials and Methods. The main methods of research are as follows: the scientometric (slang) method for the analysis of texts of legal acts and the statistical methods for structuring and comparative analysis of legislative acts as statistical units. Results. A survey of the statistical base of legislative acts of the supreme government bodies in 1992—2018 has revealed inconsistency in the managerial decisions of the top government authorities. In addition, there have been established periodic, stable statistical relationships between the intensity of scientific law-making and the expenditure on scholarly research and R&D activities. The original scientometric approaches to assessing the scientific orientation of the national legislation have been developed. Conclusions. Within the period of independence, the main problems of public administration regarding science and technology sphere in Ukraine have been as follows: competition for executive powers between the Cabinet of Ministry and the Presidential Administration; the focus of the Cabinet of Ministers on the redistribution of expenditures on science; the absence of strategic (long-term) approaches to the formation and implementation of a single R&D policy at the government level. It is necessary to reform the system of legislation of Ukraine for the sake of its science-centric orientation, in particular, because of the urgent need to adapt it to the legislation of the European Union in the field of science, technology, and innovation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики uk_UA
dc.title Наукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства uk_UA
dc.title.alternative Scientometric Evaluation of Science-Centric Orientation of the National Legislation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис