Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Колірний епітет як образний засіб мови художнього тексту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дика, Л.
dc.date.accessioned 2021-03-03T11:59:05Z
dc.date.available 2021-03-03T11:59:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Колірний епітет як образний засіб мови художнього тексту / Л. Дика // Філологічний дискурс: Зб. наук. праць. — 2018. — Вип. 7. — С. 205-213. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2411-4146
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178696
dc.description.abstract У статті висвітлено роль колірного епітета як важливого показника індивідуального стилю письменника. Зокрема, у дослідженні окреслено специфіку стилістичного використання кольороназв у мові художніх творів. З’ясовано, що серед лексичних засобів виразності художньої мови найпомітніше місце займає такий троп, як епітет, за допомогою якого певний предмет чи явище характеризується, зображується, пояснюється, оцінюється. Значне смислове та стилістичне навантаження у мові художніх творів несуть колірні епітети. Саме використання у художній мові колірних епітетів дозволяє посилювати зображально-виражальні характеристики, максимально повно відтворювати художній зміст, а також надавати мові художнього твору індивідуально-особистісних ознак. Особливого значення набувають колірні номінації для характеристики наскрізних образів поетичного світу, для передачі почуттів героїв, для відображення їх внутрішнього стану тощо. uk_UA
dc.description.abstract The article highlights the role of the color epithet as an important indicator of the individual style of the writer. In particular, the study outlines the specifics of stylistic use of color names in the language of feature works. It is found out that among the lexical means of expressiveness of feature language the most obvious place has such trail as an epithet, by which a certain object or phenomenon is characterized, depicted, explained, evaluated. The color epithets have a significant semantic and stylistic loading in the language of feature works. It is the use of color epithets in the feature language to enhance the figurative and expressive characteristics, to reproduce fully the feature content as much as possible, as well as to provide the language of the feature work with individual personality traits. Particular importance is given to the color nominations for the characterization of cross-images of the poetic world, for the transmission of the feelings of the heroes, for displaying their inner state, etc. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Філологічний дискурс
dc.subject Мовознавство uk_UA
dc.title Колірний епітет як образний засіб мови художнього тексту uk_UA
dc.title.alternative The Color Epithet as a Figurative Means of the Language of the Feature Text uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 81’271


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис