Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шеметун, О.В.
dc.contributor.author Талан, О.О.
dc.contributor.author Дибська, О.Б.
dc.contributor.author Пілінська, М.А.
dc.date.accessioned 2020-12-19T16:14:06Z
dc.date.available 2020-12-19T16:14:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини / О.В. Шеметун, О.О. Талан, О.Б. Дибська, М.А. Пілінська // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 10. — С. 77-84. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.077
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173767
dc.description.abstract Досліджено вплив інтактних лімфоцитів крові умовно здорових осіб на стабільність геному лімфоцитів крові хворих з первинним діагнозом В-клітинна хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ), опромінених in vitro на G₀ стадії клітинного циклу γ-квантами ¹³⁷Cs у дозі 0,50 Гр. Для дослідження використано власну модельну систему кокультивування лімфоцитів крові різностатевих осіб, розроблену для вивчення різних проявів феномену bystander response на цитогенетичному рівні. Встановлено зниження радіаційно-індукованої частоти аберацій хромосом в опромінених клітинах хворих на ХЛЛ з 12,88 до 9,56 на 100 метафаз (p < 0,01) внаслідок зменшення рівня аберацій хроматидного типу (з 5,66 до 2,83 на 100 метафаз, p < 0,001), які вва жаються маркерами хромосомної нестабільності. Частота нестабільних цитогенетичних маркерів радіаційної дії (ди центричних і кільцевих хромосом) залишилася незмінною (р > 0,05). Отримані дані свідчать про те, що результатом взаємодії опромінених in vitro клітин крові хворих на В-клітинну ХЛЛ (клітин-мішеней) з інтактними лімфоцитами крові умовно здорових осіб (клітинами-свідками) є зниження рівня хромосомної нестабільності в клітинах-мішенях, що подібно до реалізації ефекту порятунку першого типу. uk_UA
dc.description.abstract The effect of intact blood lymphocytes from conditionally healthy persons on the genome stability in blood lymphocytes of patients with primary diagnosis of B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL) exposed in vitro to γ-quanta ¹³⁷Cs at the G₀ stage of the cell cycle in a dose of 0.5 Gy was investigated. For the study, the own model system of co-cultivation of blood lymphocytes from persons with different genders that permit to study va rious manifestations of the bystander response phenomenon at the cytogenetic level was used. The decrease in the radiation-induced total frequency of chromosome aberrations in irradiated cells of patients with CLL (from 12.88 till 9.56 per 100 metaphases, p < 0.01) due to a reduction in the level of chromatid-type aberrations (from 5.35 till 2.83 per 100 cells, p < 0.001), which are considered as markers of the chromosomal instability, was established. The frequencies of unstable cytogenetic markers of a radiation exposure (dicentric and ring chromosomes) remained unchanged (p> 0.05). The obtained data indicate that the result of the interaction between irradiated in vitro blood cells of patients with B-cell CLL (target cells) with intact blood lymphocytes of relatively healthy individuals (bystander cells) is a decrease of the chromosome instability in target cells, which is similar to the radiation-induced rescue effect type one. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини uk_UA
dc.title.alternative Realization of the rescue effect at the cytogenetic level due to the interaction between intact normal and irradiated malignant human blood lymphocytes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.155.392:547.979.8+57.086.83:612.112:616-001.28


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис