Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методологічні засади управління розробкою стратегії духовно-ноосферо-сталого господарського антикризового розвитку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Задорожна, О.Г.
dc.date.accessioned 2020-07-29T15:02:13Z
dc.date.available 2020-07-29T15:02:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Методологічні засади управління розробкою стратегії духовно-ноосферо-сталого господарського антикризового розвитку / О.Г. Задорожна // Вісник економічної науки України. — 2020. — № 1 (38). — С. 176-182. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).176-182
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170670
dc.description.abstract Подолання кризового стану української економіки вимагає кардинальної зміни світорозуміння, коли рефлексія повинна піднятися на вищий щабель осмис¬лення причин того, що відбувається у сфері національного господарства. Сучасні головні концепції господарських перетворень: сталого розвитку і ноосфери, як показав змістовний їх аналіз, висхідно переслідують яскраво виражену технократичність суспільного розвитку. В цих концепціях висхідно не закладено розуміння першочерговості духовної сфери у цілісній життєдіяльності господарюючої особистості. Проте саме духовність визначає статус особистості як суб’єкта, який є не просто носієм культури, але й ініціатором соціальних новацій, що повинні незмінно ґрунтуватися на системі людяних цінностей. Українські вчені стали на поріг розробки нової парадигми – духовно-ноосферо-сталого розвитку, який дозволяє органічно об’єднати сутнісні моменти концепцій ноосфери і сталого розвитку та теорії про триіпостасну – духовно-біо-соціальну природу людини. Визначальною фундаментальною засадою такої парадигми є духовно-моральнісні цінності цілісної людської діяльності, а практичне розгортання вказаної природи реалізується шляхом благосної господарської діяльності як цілісної сфери творчо-інноваційного життєстверджуючого смислопошуку і самореалізації особистості у процесі створення якісно інакше можливого людяного майбутнього. Сутність духовно-ноосферо-сталого розвитку можна визначити, виходячи з органічного поєднання та взаємодії трьох основоположних сфер пізнання-господарювання сучасної людини-особистості: духовного світу; світу науки і людського розуму; матеріально-технічного світу забезпечення життєдіяльності суспільства. Енергії духовності пронизують усі три вказані світи, складають певний особливий повсюдний «клей», що пропитує і поєднує ці світи в життєтворчу єдність – господарську дійсність. Національна управлінська стратегія духовно-ноосферо-сталого розвитку виводить на перший план головну господарську функцію держави – неодирижизму, суть якого зводиться до творчо-координуючої діяльності єдиного владно-національного центру в руслі продуктивного впливу на господарські (духовно-соціально-сталі) процеси реформування сучасної цілісної життєдіяльності українського суспільства. Розуміння та усвідомлення неодирижизму як всезагальної ідеальної діяльності по розробці загальної справи національного відроджен¬ня – духовно-ноосферо-сталої господарської стратегії та організації її реалізації свідчить про те, що саме неодирижизм стає необхідною визначальною ціннісною інтегральною функцією управління сутнісним служінням людині та українському народу. uk_UA
dc.description.abstract Преодоление кризисного состояния украинской экономики требует кардинального изменения мировоззрения, когда рефлексия должна подняться на высшую ступень осмысления причин того, что происходит в сфере национального хозяйства. Современные главные концепции хозяйственных преобразований: устойчивого развития и ноосферы, как показал содержательный их анализ, исходно преследуют ярко выраженную технократичность общественного развития. В этих концепциях исходно не заложено понимание первостепенности духовной сферы в целостной жизнедеятельности хозяйствующей личности. Однако именно духовность определяет статус личности как субъекта, который является не просто носителем культуры, но и инициатором социальных новаций, которые должны неизменно основываться на системе человечных ценностей. Украинские ученые стали на порог разработки новой парадигмы – духовно-ноо¬сферо-устойчивого развития, который позволяет органично объединить сущностные моменты концепций ноосферы и устойчивого развития и теории о триипостасной – духовно-био-социальной природе человека. Определяющей фундаментальной основой такой парадигмы являются духовно-нравственные ценности целостной человеческой деятельности, а практическое развертывание указанной природы реализуется путем благоносной хозяйственной деятельности как целостной сферы творческо-инновационного жизнеутверждающего смыслопоиска и самореализации личности в процессе создания качественно иначе возможного человечного будущего. Сущность духовно-ноосферо-устойчивого развития можно определить, исходя из органического сочетания и взаимодействия трех основополагающих сфер познания современного человека-личности: духовного мира; мира науки и человеческого разума; материально-технического обеспечения мира жизнедеятельности общества. Энергии духовности пронизывают все три указанные мира, составляют некий особый повсеместный «клей», что пропитывает и объединяет эти миры в жизненное и творческое единство – хозяйственную действительность. Национальная управленческая стратегия духовно-ноосферо-устойчивого развития выводит на первый план главную хозяйственную функцию государства –неодирижизма, суть которого сводится к творчески-координирующей деятельности единого властно-национального центра в русле продуктивного влияния на хозяйственные (духовно-социально-устойчивые) процессы реформирования современной целостной жизнедеятельности украинского общества. Понимание и осознание неодирижизма как всеобщей идеальной деятельности по разработке общего дела национального возрождения духовно-ноосферо-устойчивой хозяйственной стратегии и организации ее реализации свидетельствует о том, что именно неодирижизм становится необходимой определяющей ценностной интегральной функцией управления сущностным служением человеку и украинскому народу. uk_UA
dc.description.abstract The overcoming of the crisis state of the Ukrainian economy requires a fundamental change in Outlook, when reflection has to climb on the highest step of understanding the reasons for what is happening in the sphere of the national economy. The main concept of modern economic transformation: sustainable development and the noo-sphere, as shown by substantial analysis, vishno pursue a pronounced technocratic social development. These concepts vishno not inherent understanding of the primacy of the spiritual realm in the whole life of a business person. However, spirituality defines the status of the individual as a subject who is not simply a carrier of culture, but also the initiator of social innovation, which must always be based on the system of human values. Ukrainian scientists are on the threshold of developing a new paradigm – the spiritual-noosfero-sustainable development, which allows you to seamlessly combine the essential points of the concepts of the noosfero and sustainable development, and theories about tribosten – spiritual-bio-social nature of man. Defining the fundamental basis of such a paradigm are the moral values integral human activities and the operationalization of the indicated nature is effected by blagosna economic activity as a sphere of creative and innovative life-affirming smileforyou and personal fulfillment in the process of creating qualitatively otherwise humane future. The spiritual-noosfero-sustainable development can be determined based on the organic combination and interaction of three fundamental areas of knowledge, the subjects of modern human personality: spiritual world; the world of science and the human mind; the logistics of the world of society. Energy spirituality permeate all three of the world constitute a special universal "glue" that propety and unites these worlds into the life and creative unity and economic reality. National management strategy spiritual-noosfero-sustainable development brings to the fore the main economic function of the state – neovagina, whose essence is to creatively coordinating activities of a single power-national centre in line with a productive impact on the economic (spiritual-socio-sustainable) the process of reforming the modern holistic life of Ukrainian society. Understanding and awareness of neovagina as a universal ideal activities to develop the common cause of national revival of the spiritual-noosfero-sustainable business strategy and organizing its implementation suggests that it is deoderizes becomes necessary in defining the value of the integral control function entity in the service of the man and the Ukrainian people. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Маркетинг та логістика uk_UA
dc.title Методологічні засади управління розробкою стратегії духовно-ноосферо-сталого господарського антикризового розвитку uk_UA
dc.title.alternative Методологические основы управления разработкой стратегии духовно-ноосферо-устойчивого хозяйственного антикризисного развития uk_UA
dc.title.alternative Methodological bases of management strategies for the spiritual-noosfero-sustainable anticrisis economic development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.2:334.7:504


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис