Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Магнітні поля Київського метрополітену: екологічний аспект

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Орлюк, М.І.
dc.contributor.author Роменець, А.О.
dc.contributor.author Орлюк, І.М.
dc.date.accessioned 2020-07-13T15:01:47Z
dc.date.available 2020-07-13T15:01:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Магнітні поля Київського метрополітену: екологічний аспект / М.І. Орлюк, А.О. Роменець, І.М. Орлюк // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 3. — С. 63-70. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.063
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170396
dc.description.abstract Магнітне поле є одним із значущих екологічних факторів довкілля. У межах мегаполісів рівень техногенного магнітного поля часто перевищує допустимі норми. У цій публікації викладено результати досліджень змінного магнітного поля техногенного походження в Київському метрополітені. Вперше експериментально досліджено техногенну складову магнітного поля в частотному діапазоні 10⁻³—10 Гц під час руху електропоїздів, з широким діапазоном вимірюваних величин магнітної індукції. Показано, що джерела техногенних варіацій величиною в десятки і сотні мікротесл обумовлені змінними полями, які виникають під час роботи електродвигунів. Ритміка аномальних значень залежить від робочого режиму та конструкції метрополітену. Виявлені періоди пікових значень магнітного поля відповідають періодам регулярних пульсацій геомагнітного поля Рс1—Рс5, які знаходяться в межах 0,2—5…150—600 с. Згідно з екологічною нормою виявлені варіації за періодами належать до гармонійних, а за інтенсивністю на кілька порядків перевищують варіаціїприродного походження. uk_UA
dc.description.abstract The magnetic field is one of the significant environmental factors. Within megalopolises, technogenic magnetic fields often exceed permissible norms. This publication presents the results of studies of an alternating magnetic field of the technogenic origin in the Kyiv underground railway. For the first time, the technogenic component of the magnetic field was experimentally investigated in the frequency range of 10⁻³—10 Hz, during the movement of an electric train, with a wide range of measured values of the magnetic induction. It is shown that the sources of technogenic variations of tens and hundreds of microtesla are caused by changing fields, when electric motors are operating. The rhythm of abnormal values is determined by the mode of functioning and design of the undergroun. The revealed periods of peak values of the magnetic field correspond to the periods of regular pulsations of the geomagnetic field Pc1—Pc5, which are in the range 0.2—5…150—600 s. In accordance with the environmental norm, the exposed variations are harmonious by periods, and they exceed the variations of natural origin by several orders of magnitude by the intensity. uk_UA
dc.description.abstract Магнитное поле является одним из значимых экологических факторов окружающей среды. В пределах мегаполисов уровень техногенного магнитного поля часто превышает допустимые нормы. В данной публикации изложены результаты исследований переменного магнитного поля техногенного происхождения в Киевском метрополитене. Впервые экспериментально исследована техногенная составляющая магнитного поля в частотном диапазоне 10⁻³—10 Гц во время движения электропоезда, с широким диапазоном измеряемых величин магнитной индукции. Показано, что источники техногенных вариаций величиной в десятки и сотни микротесл обусловлены переменными полями, возникающими при работе электродвигателей. Ритмика аномальных значений определяется рабочим режимом и конструкцией метрополитена. Выявленные периоды пиковых значений магнитного поля соответствуют периодам регулярных пульсаций геомагнитного поля Рс1—Рс5, которые находятся в пределах 0,2—5…150—600 с. В соответствии с экологической нормой обнаруженные вариации по периодам относятся к гармоничным, а по интенсивности на несколько порядков превышают вариации естественного происхождения. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Магнітні поля Київського метрополітену: екологічний аспект uk_UA
dc.title.alternative Magnetic fields of the Kyiv underground: ecological aspect uk_UA
dc.title.alternative Магнитные поля Киевского метрополитена: экологический аспект uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.380:577.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис