Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

An efficient computational method for mesoscale weather forecasting

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Prusov, V.A.
dc.contributor.author Doroshenko, A.Yu.
dc.date.accessioned 2020-07-13T15:00:30Z
dc.date.available 2020-07-13T15:00:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation An efficient computational method for mesoscale weather forecasting / V.A. Prusov, A.Yu. Doroshenko // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 3. — С. 10-18. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.010
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170390
dc.description.abstract Mathematical problems associated with the numerical solution of equations for the predictive models of regional atmospheric circulation are considered. A methodology is considered for effective regional solutions of boundary- value problems with a prehistory on the basis of the “one-way interaction” approach. Within this approach, a method is proposed for filling the data given on the macroscale grid nodes in the mesoscale network based on the spline interpolation and a precise (the fourth-order of accuracy) numerical method for the approximation of the first- and second-order derivatives in differential equations. Thereby, solving problems for ordinary differential equations can be carried out effectively by the interpolation. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто математичні задачі, пов'язані з чисельним розв'язуванням рівнянь для прогнозних моделей регіональної циркуляції атмосфери. Описано методологію ефективного регіонального вирішення крайових задач з передісторією на основі підходу “однобічної взаємодії”. У рамках цього підходу запропоновано метод заповнення даних з вузлів макромасштабної сітки у мезомасштабну сітку на основі інтерполяції сплайном і точного чисельного методу (четвертого порядку точності) для наближення похідних першого та другого порядку диференціальних рівнянь. Тим самим розв'язування задач для звичайних диференціальних рівнянь може ефективно здійснюватися шляхом інтерполяції. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены математические задачи, связанные с численным решением уравнений для прогнозных моделей региональной циркуляции атмосферы. Описана методология эффективного регионального решения краевых задач с предысторией на основе подхода “одностороннего взаимодействия”. В рамках этого подхода предложен метод заполнения данных с узлов макромасштабной сетки в мезомасштабную сет ку на основе интерполяции сплайном и точного численного метода (четвертого порядка точности) для приближения производных первого и второго порядка дифференциальных уравнений. Тем самым решение задач для обыкновенных дифференциальных уравнений может эффективно осуществляться путем интерполяции. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Інформатика та кібернетика uk_UA
dc.title An efficient computational method for mesoscale weather forecasting uk_UA
dc.title.alternative Ефективний обчислювальний метод для мезомасштабного прогнозування погоди uk_UA
dc.title.alternative Эффективный вычислительный метод для мезомасштабного прогнозирования погоды uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.62


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис