Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Музейний предмет: правова дефініція та новітні тенденції розвитку музейної справи

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рябчикова, Ф.
dc.date.accessioned 2020-05-25T15:14:45Z
dc.date.available 2020-05-25T15:14:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Музейний предмет: правова дефініція та новітні тенденції розвитку музейної справи / Ф. Рябчикова // Краєзнавство. — 2017. — № 3-4. — С. 229-238. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2222-5250
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/168910
dc.description.abstract У статті проаналізовано зміст закріплених в українському законодавстві правових дефініцій термінів «предмет музейного значення» та «музейний предмет», зокрема їх відповідність сучасним тенденціям у розвитку музеології та музейної справи. З'ясовано, що їх зміст не охоплює нерухомі та нематеріальні об'єкти спадщини, які становлять неодмінну складову культурного надбання України і фактично включені сьогодні в сферу музейної діяльності. Головною причиною таких серйозних упущень є те, що в українському законодавстві ключовим елементом визначень термінів «музейний предмет», «предмет музейного значення» є термін «культурні цінності». Дефініція останнього закріплена у Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» і орієнтована в першу чергу на вирішення завдань регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон. Саме тому в дефініції терміну «культурні цінності» акцент свідомо ставиться на матеріальну рухому спадщину. Проте такий підхід не враховує музейної специфіки. Виключення нерухомих, нематеріальних об'єктів зі змісту правової дефініції «музейний предмет» веде до непоправних втрат спадщини. Обґрунтовано необхідність перегляду вказаних правових дефініцій на законодавчому рівні з метою включення до їх змісту усіх складових культурної спадщини. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the content of legal definitions of the terms “potential museum object” and “museum object” fixed in the Ukrainian law. The author examines their accordance to modern trends of museology and museum practice. It was found that the content of legal definitions does not include objects of immovable and intangible heritage. These types of heritage are important part of the cultural heritage of Ukraine and in fact they included today in the sphere of museum activities. The main reason for such serious omissions is the fact that the key element of definitions of the terms “museum object”, “potential museum object” in Ukrainian legislation is the term “cultural values”. The definition of the last one is fixed in the Law of Ukraine “On Export, Import and Return of Cultural Values” and focused primarily on solving problems of regulating the movement of cultural values across the customs border. That is why the definition of the term “cultural values” emphasis on movable material heritage. However, this approach does not take into account the museum features. The exclusion of immovable, intangible objects from the content of the legal definition of “museum object” leads to irreversible loss of heritage. The article offers to review legal definitions of the terms “museum object”, “potential museum object” in Ukrainian law and include to content of these definitions all components of the cultural heritage. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализировано содержание закрепленных в украинском законодательстве правовых дефиниций терминов «предмет музейного значения» и «музейный предмет», в частности их соответствие современным тенденциям в развитии музеологии и музейного дела. Установлено, что их содержание не учитывает недвижимые и нематериальные объекты наследия, которые составляют неизменную составляющую культурного наследия Украины и фактически включены сегодня в сферу музейной деятельности. Главной причиной таких серьезных упущений является то, что в украинском законодательстве ключевым элементом определений терминов «музейный предмет», «предмет музейного значения» является термин «культурные ценности». Дефиниция последнего закреплена в Законе Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных цінностей» и ориентирована в первую очередь на решение задач регулирования перемещения культурных ценностей через таможенную границу. Именно поэтому в дефиниции термина «культурные ценности» акцент сознательно ставится на материальное движимое наследие. Однако такой подход не учитывает музейной специфики. Исключение недвижимых, нематериальных объектов из содержания правовой дефиниции «музейный предмет» ведет к невосполнимым потерям наследия. Обоснована необходимость пересмотра указанных правовых дефиниций на законодательном уровне с целью включения в их содержание всех составляющих культурного наследия. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Краєзнавство
dc.subject Музейництво в Україні: історія та проблеми сучасного розвитку uk_UA
dc.title Музейний предмет: правова дефініція та новітні тенденції розвитку музейної справи uk_UA
dc.title.alternative Museum object: legal definition and modern trends of museum studies uk_UA
dc.title.alternative Музейный предмет: правовая дефиниция и новейшие тенденции развития музейного дела uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 069.71:342(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис