Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделі ресурсно-функціонального забезпечення ефективності системи управління

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Демешок, О.О.
dc.date.accessioned 2020-02-28T17:51:37Z
dc.date.available 2020-02-28T17:51:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Моделі ресурсно-функціонального забезпечення ефективності системи управління / О.О. Демешок // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. — С. 123-127. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166681
dc.description.abstract У статті розроблено та обґрунтовано математичну модель ресурсно-функціонального забезпечення ефективності системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості. Запропоновано моделі проектної ефективності розділити на дві групи: за проектними і тактичними напрямами розв’язання науково-прикладної проблематики з подальшою можливістю розробки варіантів проектованого елемента оригінальної системи. Формування множини варіантів здійснено за допомогою використання методів параметричного аналізу. Операційну модель розроблено на основі побудованої схеми процедур у вигляді ряду послідовних етапів її запровадження у практику й сукупності елементарних дій, які виконують елементи системи. Розробка моделей результативності базувалась на використанні модельних рішень, які описують кожну із п’яти типових фаз. Модель фази в межах кожного конкретного стану зовнішнього економічного середовища побудована за універсальною методикою. До складу моделі операції залучено й формалізовані параметри умов застосування першої та другої групи. Перша група об’єднується за модульним принципом і репрезентується за трьома класами, друга – інкорпорується до моделі та віддзеркалює передумови функціонування загальної системи управління. Визначено, що за умов використання математичної моделі формування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості встановлено залежність показника ефективності від параметрів самої системи управління, до складу якої входить той чи інший варіант проектованого елемента із множини можливих, а також параметрів, що репрезентують умови його застосування. uk_UA
dc.description.abstract In the article it is developed and grounded the mathematical model of resource and functional effectiveness’ securing of management system of strategic industry potential development. It is offered to divide project effectiveness model into two groups: by project and tactical streams of scientific-applied problems solving with the further possibility to develop options of original system’s projected element. Many options’ forming is carried out using the parametric analysis methods. The operating model is worked out based on the procedure chart in the form of a series of successive steps of its implementation in practice and an aggregate of simple events carried out by system’s elements. Development of performance models is based on model solutions describing each of the five typical phases. Phase model within each certain economic environment is constructed based on the universal methodology. The operation model involves formalized parameters of application conditions of the first and the second groups. The first group is amalgamated under the modular principle and is represented by three classes, the second group is incorporated to the model and reflects the preconditions of the general management system functioning. Using the mathematical model of forming the system of strategic industry potential development, it is determined the dependence of the performance indicator on the parameters of the management system itself, which composes one or other option of the projected element from the set of possible ones, and the parameters representing the conditions of its application. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Стратегічний потенціал сталого розвитку uk_UA
dc.title Моделі ресурсно-функціонального забезпечення ефективності системи управління uk_UA
dc.title.alternative Model of resource-functional providing the effectiveness of the management system uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.79.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис