Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Передумови запровадження контролю віртуальних валют (криптовалют) в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мамонова, А.В.
dc.date.accessioned 2020-02-06T19:18:14Z
dc.date.available 2020-02-06T19:18:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Передумови запровадження контролю віртуальних валют (криптовалют) в Україні / А.В. Мамонова // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 2 (37). — С. 170-175. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: 10.37405/1729-7206.2019.2(37).170-175
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163890
dc.description.abstract Спостерігаючи стрімке піднесення та активне використання віртуальних валют, що не у кожній країні світу, регулятивні органи задаються питанням, стосовно можливості контролю та регулювання операції із нею. Тож, у статті розкрито підходи до визначення економічної сутності віртуальної валюти та проаналізовано їх правове регулювання й операції з ними у світі та в Україні. Відображено статус та офіційне ставлення регулятивних органів різних країн, закріплення в законодавстві та оподаткування віртуальних валют. Останніми роками в більшості провідних держав світу відбулись значні зміни у ставленні до криптовалют: від «незаконного платіжного засобу» до «перспективного фінансового інструменту». Зростання інтересу урядових осіб до прогресивно розвиваючої інновації спричинив збільшення напливу нових учасників (як окремих людей, так і установ), які активно користуються віртуальними валютами. Так, криптовалюти спричиняли велику стурбованість стосовно ризиків, які вони можуть принести ще з часу появи першої цифрової валюти – Bitcoin. Протягом певного періоду криптовалютні біржі обережно нарощували зацікавленість до андерайтингу, щоб забезпечити безпечний процес обміну та купівлі криптовалют, знижуючи випадки крадіжок. Віртуальні валюти містять великий обсяг капіталізації у виразі фіатних валют, але невпорядкованість та навіть нестабільний стан криптовалют, а також відсутність історичних даних про збитки, ускладнюють процес контролю їх обігу. Однак, зважаючи на інтерес, популярність та увагу засобів масової інформації, багато хто, включаючи юристів, політологів, економістів, намагаються зрозуміти основи технології та її наслідки для політиків та інших підрозділів. Розробка технології blockchain, на якій базуються криптовалюти була впроваджена у сферах, які традиційно піддаються широкому регулюванню, наприклад, залученню капіталу та передачі грошей. Політики та інші урядовці часто намагаються застосовувати закони, розроблені десятиліттями для зовсім новітніх технологій. США в кожному штаті окремо має різне визначення та підходи до операцій з криптовалютою. Подібне становище спостерігається і на міжнародній арені, де одні країни прагнули сприяти зростанню технології, а інші прагнули усунути технологію зі своєї юрисдикції. Тож, правова сфера законодавства потребує поглибленого дослідження й аналізу стосовно операцій з віртуальними валютами, розробки та впровадження нового механізму перевірки обмінних курсів криптовалют, який має схожість із уже існуючими для традиційних фінансових процесів. uk_UA
dc.description.abstract Наблюдая стремительное возвышение и активное использование виртуальных валют, чуть ли не в каждой стране мира, регулятивные органы задаются вопросом, относительно возможности контроля и регулирования операции с ней. Поэтому, в статье раскрыты подходы к определению экономической сущности виртуальной валюты и проанализированы их правовое регулирование и операции с ними в мире и в Украине. Отображен статус и официальное отношение регулятивных органов разных стран, закрепление в законодательстве и налогообложении виртуальных валют. За последние годы в большинстве ведущих стран мира произошли значительные изменения в отношении к криптовалютам от «незаконного платежного средства» до «перспективного финансового инструмента». Рост интереса правительственных лиц к прогрессивно развивающей инновации, вызвал увеличение наплыва новых участников (как отдельных людей, так и учреждений), которые активно пользуются виртуальными валютами. Так, криптовалюты вызывали большую обеспокоенность рисками, которые они могут принести еще со времени появления первой цифровой валюты – Bitcoin. В течение определенного периода криптовалютные бирже осторожно наращивали интерес к андеррайтингу, чтобы обеспечить безопасный процесс обмена и покупки криптовалюты, снижая случаи краж. Виртуальные валюты содержат большой объем капитализации в выражении фиатных валют, но неустроенность и даже нестабильное состояние криптовалюты, а также отсутствие исторических данных об убытках, затрудняют процесс контроля их обращения. Однако, несмотря на интерес, популярность и внимание средств массовой информации, многие, включая юристов, политологов, экономистов, пытаются понять основы технологии и ее последствия для разных областей деятельности. Разработка технологии blockchain, на которой базируются криптовалюты была внедрена в сферах, которые традиционно подвергаются широкому регулированию, например, привлечению капитала и передачи денег. Дипломаты и другие чиновники часто пытаются применять законы, разработанные десятилетиями, для совсем новейших технологий. США в каждом штате отдельно имеет разное определение и подходы к операциям с криптовалютой. Подобное положение наблюдается и на международной арене, где одни страны стремятся способствовать росту технологии, а другие – устранить технологию со своей юрисдикции. Поэтому, правовая сфера законодательства требует углубленного исследования и анализа относительно операций с виртуальными валютами, разработки и внедрения нового механизма проверки обменных курсов криптовалют, который имеет сходство с уже существующими для традиционных финансовых процессов. uk_UA
dc.description.abstract Observing the rapid uptake and active use of virtual currencies that are not found in every country in the world, regulators are asking questions about the ability to control and regulate their operations. Therefore, the article describes approaches to determining the economic nature of virtual currencies and analyzes their legal regulation and transactions with them in the world and in Ukraine. The status and official attitude of the regulatory bodies of different countries, consolidation of legislation and taxation of virtual currencies are reflected. In recent years, there have been significant changes in the attitude of most cryptocurrencies in most of the leading countries of the world, from “illegal payment” to “promising financial instrument”. The increasing interest of government in progressive innovation has led to an increase in the influx of new entrants (both individuals and institutions) who are actively using virtual currencies. Yes, cryptocurrencies have caused a lot of concern about the risks they may bring since the first digital currency, Bitcoin. Over a period of time, cryptocurrency exchanges have been steadily increasing their interest in underwriting to ensure the secure process of exchanging and buying cryptocurrencies, reducing theft. Virtual currencies contain a large amount of capitalization in terms of fiat currencies, but the disorder and even the unstable state of cryptocurrencies, as well as the lack of historical loss data, complicate the process of controlling their turnover. However, given the interest, popularity and attention of the media, many, including lawyers, political scientists, economists, are trying to understand the basics of technology and its implications for politicians and other departments. The development of blockchain-based cryptocurrency technology has been introduced in areas that have traditionally been widely regulated, such as capital raising and money transfer. Politicians and other government officials often try to apply laws that have been developed for decades for the latest technology. The US in each state has a different definition and approach to cryptocurrency transactions. A similar situation is observed in the international arena, where some countries have sought to promote the growth of technology and others have sought to remove technology from their jurisdiction. Therefore, the legal field of law requires in-depth research and analysis on virtual currency transactions, the development and implementation of a new cryptocurrency exchange rate verification mechanism that is similar to those existing for traditional financial processes. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Фінанси uk_UA
dc.title Передумови запровадження контролю віртуальних валют (криптовалют) в Україні uk_UA
dc.title.alternative Предпосылки введения контроля виртуальных валют (криптовалют) в Украине uk_UA
dc.title.alternative Prerequisites for the Introduction of Virtual Currency (Cryptocurrency) Control in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.743(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис